Mēnešalga:
1050 EUR
Valsts pārvalde
Darba vieta: Preiļu novada pašvaldība
Atrašanās vieta:
Aglonas iela 1A, Preiļi, Preiļu nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBA

reģ. Nr. 90000065720

izsludina atkārtotu atklātu konkursu uz

BĀRIŅTIESAS LOCEKĻA

(profesijas kods 3412 06) amatu.

Informācija par vakanci

Nodarbinātības veids -  uz noteiktu laiku.

Pārbaudes laiks - 3 mēneši.

Vakanto vietu skaits – viena .

Darba laika veids -  normālais darba laiks.

Darba slodze - viena vesela.

Darba vietas adrese -  Aglonas iela 1a , Preiļi, Preiļu novads, Bāriņtiesa.

Alga pirms nodokļu nomaksas:

pārbaudes laikā 840,00 EUR ,

pēc pārbaudes laika 1050,00 EUR.

Pieteikšanās termiņš - līdz 2023.gada 1. oktobrim (ieskaitot)

Galvenie amata pienākumi

 • Piedalīties Bāriņtiesas darbā, pieņemt apmeklētājus, izskatīt iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka rīcību, sniegt konsultācijas.
 • Piedalīties lietas pareizā izlemšanā, iepazīstoties ar Bāriņtiesā saņemtajiem dokumentiem, sagatavot un sniegt atbildes lietā iesaistītajām personām.
 • Piedalīties Bāriņtiesas sēdēs , nodrošinot koleģiālu lēmumu pieņemšanu, kā arī veikt darbības lēmuma izpildes nodrošināšanā.
 • Pārstāvēt Bāriņtiesu citās iestādēs, tai skaitā tiesā, prokuratūrā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā, tiesībsargājošās iestādēs un citās institūcijās, sniegt atzinumu atbilstoši pilnvarojuma apjomam
 • Piedalīties savas kvalifikācijas paaugstināšanā.
 • Nodrošināt Bāriņtiesu likumā un iestādes nolikumā noteikto uzdevumu izpildi.
 • Veikt ģimenes dzīves apstākļu pārbaudes, sastādīt un parakstīt pārbaudes aktus un sarunu protokolus.
 • Strādāt ar bērnu ģimenes lietām un/vai personu ar ierobežotu rīcībspēju lietām.
 • Sagatavot lietas uzskatīšanai tiesā, prasības pieteikumu, pieteikumu sevišķā kārtībā, apelācijas sūdzību, u.c. dokumentu projektus.
 • Sagatavot lēmumprojektus.
 • Ievadīt informāciju NPAIS sistēmā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
 • Veikt notariālās darbības.
 • Veikt citus amata pienākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Bāriņtiesas priekšsēdētāja uzdevumā.

Prasības

 • Persona, kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis.
 • Persona, kura ir sasniegusi 30 gadu vecumu.
 • Persona, kura ir ieguvusi vismaz akadēmisko bakalaura grādu vai profesionālo bakalaura grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju vai citu Latvijas Izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā un kurai ir ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai Bāriņtiesas priekšsēdētāja, Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai Bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā.
 • Bāriņtiesu likuma 11. pantā norādīto šķēršļu, ieņemt Bāriņtiesas locekļa amatu neesamība.
 • Persona, kura prot valsts valodu augstākajā līmenī.
 • Persona, kurai ir nevainojama reputācija.

Papildus prasības

 • Papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopiju par speciālo zināšanu apguvi Ministru kabineta 05.12.2006 noteikumu Nr.984 noteiktajā apjomā un kārtībā.
 • Amata pienākumu izpildei atbilstošu pēdējos piecos gados apgūtu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas.

Priekšroka tiks dota pretendentiem

 • Apgūta Bāriņtiesas priekšsēdētāja, Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un Bāriņtiesas locekļu apmācību programma un profesionālās pilnveides mācību programma 24 stundu apjomā pēdējo 5 gadu laikā.
 • Iegūta otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība tiesību zinātnē vai tiesību zinātnes nozarei atbilstošs profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē vai profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnē un piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija (jurists) vai cita Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7. līmenim atbilstoša kvalifikācija tiesību zinātnē, priekšroka tiks dota pretendentiem ar vismaz akadēmisko maģistra grādu vai profesionālo māģistra grādu vai profesionālo maģista grādu un 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju, vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7.līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā un kurai ir ne mazāk kā piecu gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai Bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā.

Prasmes

 • Atbilstošas datorprasmes, prasmes strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām, dokumentu sagatavošanas prasmes, normatīvo aktu pārzināšana amatam noteikto uzdevumu īstenošanai.
 • Labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, augsta stresa noturība un atbildības sajūta, stratēģiskā un analītiskā domāšana, spēja pieņemt lēmumus.
 • Kādas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas .

Piedāvājam

 • Stabilu atalgojumu.
 • Iespēju sniegt savu ieguldījumu bērnu tiesību aizsardzības jomā.
 • Dinamisku darbu un iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi un zināšanas.
 • Normatīvajos aktos un koplīgumā noteiktās sociālās garantijas.

Pretendentam jāiesniedz

 • Motivēta pieteikuma vēstule.
 • Dzīves un darba gaitu apraksts (Curriculum Vitae).
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītība iegūta ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā).
 • Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas  uzvārds un/vai vārds, tad jāiesniedz uzvārda/vārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija.

 Pretendents papildus var iesniegt

 • Atsauksmes, rekomendācijas.

 • Citu dokumentu kopijas (apliecības, sertifikātus), kuras pretendents uzskata par nepieciešamām (nozīmīgām).

Pieteikumu iesniegšanas veidi

 • Elektroniski, iesūtot  pašvaldības e-adresē vai elektroniskajā pasta adresē: dome@preili.lv (pieteikumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu vai  rakstveidā parakstītam, datētam  un ieskenētam),
 • Personīgi ( pieteikumam jābūt   parakstītam ), iesniedzot  Preiļu novada pašvaldības  Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā (1.stāvs, 103.kab.), Raiņa bulvārī 19, Preiļi, pašvaldības darba laikā,
 • ·Ar pasta starpniecību  ( pieteikumam jābūt   parakstītam ),  adresējot sūtījumu  Preiļu novada pašvaldībai, adresē: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.  Sūtot pieteikumu pa pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2023.gada 29.septembra plkst. 16.00.

Papildu informācija

 • Ja pretendents norādītajā termiņā neiesniedz pieteikumu un nepieciešamos dokumentus, vai arī iesniedz  sagatavotus, bet neparakstītus un nedatētus dokumentus, attiecīgais pretendenta pieteikums netiek izskatīts.
 • Tālrunis uzziņām: 65322107, e-pasts: ilona.trifanova@preili.lv.
 • Ar konkursa nolikumu var iepazīties Preiļu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.preili.lv, sadaļā “Vakances”.

Pretendentiem jāpiesakās līdz