Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Viesģimenes statusa iegūšana. Atteikšanās no viesģimenes statusa.

Viesģimene ir laulātie (persona), kuri vēlas sniegt atbalstu ārpusģimenes aprūpes iestādē ievietotam bērnam, pavadot laiku ar bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādē vai ārpus tās.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Iesniegums ar motivētu lūgumu piešķirt viesģimenes statusu.

  Epasts: barintiesa@preili.lv
  Klātiene – Preiļu novada bāriņtiesa,
  Adrese: Aglonas iela 1a Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.
  Tālrunis: 29480130; 65322107

  Darba laiks
  Pirmdienās: 8.00 - 12.00 ; 13.00 - 18.00
  Otrdienās: 8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00
  Trešdienās: 8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00
  Ceturtdienās: 8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00
  Piektdienās: 8.00 - 12.00 ; 12.30 – 16:00
  Sestdienās: -
  Svētdienās: -

  Pieņemšana Aglonas, Riebiņu, Upmalas pagastos - pirmdienās no 8:00 līdz 12:00, iepriekš vienojoties pa tālruni. Kontaktinformācija minētajos pagastos:
  Aglonas pagastā - Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304, tālr. 26156238;
  Riebiņu pagastā – Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326, tālr.22453617;
  Upmalas pagastā – Skolas iela 5, Upmalas pagasts, Preiļu novads, LV-5335, tālr.20384632

 2. Iesnieguma izskatīšana
  Bāriņtiesa izvērtē iespējamās viesģimenes piemērotību viesģimenes statusa iegūšanai, tajā skaitā:
  1) izvērtē laulāto vai personas motivāciju kļūt par viesģimeni, savstarpējās attiecības ģimenē un spējas aprūpēt bērnu;
  2) pārbauda un izvērtē laulāto vai personas sadzīves un materiālos apstākļus;
  3) pieprasa ģimenes ārsta atzinumu par laulāto vai personas veselības stāvokli;
  4) nosūta laulātos vai personu pie psihologa, lai saņemtu atzinumu par piemērotību viesģimenes statusa iegūšanai;
  5) pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par laulātajiem vai personu.

  Ja persona atzīta par viesģimeni, bērnu aprūpes iestāde, rakstveidā vienojoties ar viesģimeni, nosaka bērna uzturēšanās ilgumu viesģimenē, pušu tiesības un pienākumus, kā arī izmaksā viesģimenei piešķirto bērna uzturnaudu vai pabalstu uzturam atbilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas citas personas aprūpē.
  Bērnu aprūpes iestāde nosūta viesģimenes dzīvesvietas bāriņtiesai noslēgtās vienošanās apliecinātu kopiju.
  Bāriņtiesa nodrošina regulāru viesģimenē ievietotā bērna dzīves apstākļu pārbaudi.
  Bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par viesģimenes statusa piešķiršanu, ne retāk kā reizi gadā izvērtē viesģimenes piemērotību viesģimenes statusam un pārliecinās, vai viesģimene arī turpmāk var veikt viesģimenes pienākumus.
  Dokumentus var iesniegt klātienē, nosūtīt elektroniski (ar drošu elektronisko parakstu) vai pa pastu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Bāriņtiesa pieņem lēmumu par viesģimenes statusa piešķiršanu laulātajiem vai personai.

  Bāriņtiesa lemj par viesģimenes statusa izbeigšanu, ja ģimene atsakās no viesģimenes pienākumu pildīšanas, vai par viesģimenes statusa atņemšanu, ja bāriņtiesa konstatē, ka viesģimene nepilda viesģimenes pienākumus atbilstoši bērnu interesēm.
  Lēmums tiek pieņemts bāriņtiesas sēdē un paziņots lietas dalībniekiem.
  Bāriņtiesa lēmumu rakstiski noformē un tā norakstu nosūta administratīvā procesa dalībniekam 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pa pastu vai elektroniski uz norādīto e-adresi vai e-pastu, kā ierobežotas pieejamības informāciju. Lēmuma norakstu iespējams saņemt arī klātienē Preiļu novada bāriņtiesā.

Saņemt pakalpojumu