Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi pēdējo trīs kalendāro mēnešu laikā nepārsniedz 327,00 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229,00 EUR pārējām personām mājsaimniecībā. Mājsaimniecība atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākum pēdējo trīs kalendāro mēnešu laikāi nepārsniedz 272,00 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190,00 EUR pārējām personām mājsaimniecībā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai tiktu noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss:
  - jāiesniedz iesniegums, kas adresēts Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālajam dienestam, ko paraksta visas pilngadīgās mājsaimniecības personas;
  - sadarbībā ar sociālā darba speciālistu jāaizpilda un jāparaksta iztikas līdzekļu deklarācija;
  - jāpievieno ienākumus un materiālos resursus apliecinoši dokumenti par sevi un mājsaimniecības locekļiem (par pēdējiem trīs mēnešiem).
  Dokumenti, kas apliecina ienākumus un materiālos resursus:
  - darba devēja izziņa par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
  - izziņa par ienākumiem no saimnieciskās darbības (2020. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" 1. pielikums) par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
  - visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskati par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
  - dokumenti, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus 2020. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" 2. pielikuma 2.2. apakšpunktā norādītos ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētā iesnieguma iesniegšanas;
  - citi dokumenti, ja tie ir nepieciešami lēmuma pieņemšanai par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.


  Iesniedzot iesniegumu, iztikas līdzekļu deklarāciju un ienākumus un materiālos resursus apliecinošus dokumentus klātienē pie sociālā darba speciālistiem (atkarībā no personas dzīvesvietas):
  - Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā Preiļos (Aglonas iela 1a, Preiļi)
  - attālinātajos klientu pieņemšanas punktos
  Aizkalnē (Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pagasts)
  Pelēčos (Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts)
  Prīkuļos (Brīvības iela 9, Prīkuļi, Saunas pagasts)
  Riebiņos (Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts)
  Kastīrē (Liepu iela 5a, Kastīre, Rušonas pagasts)
  Sīļukalnā (Latgales iela 1a-1, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts)
  Galēnos (Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pagasts)
  Stabulniekos (I.Sorokina iela 14, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts)
  Silajāņos (Miera iela 1, Silajāņi, Silajāņu pagasts)
  Rimicānos (Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts)
  Vārkavā (Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts)
  Vecvārkavā (Skolas ielā 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts)
  Vanagos (Vanagu skola, Vanagi, Upmalas pagasts)
  Aglonā (Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts)


  Sūtot iesniegumu, iztikas līdzekļu deklarāciju un ienākumus un materiālos resursus apliecinošus dokumentus pa pastu uz adresi:
  Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālais dienests
  Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301  Sūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu:
  labklajibas.parvalde@preili.lv

 2. Iesnieguma izskatīšana
  Sociālā darba speciālists izvērtē iesniegtos dokumentus, izvērtējot mājsaimniecības atbilstību Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem un, ja nepieciešams, apseko iesniedzēja norādīto faktisko dzīvesvietu vai deklarēto dzīvesvietu un izvērtē iespēju sniegt atbilstošu atbalstu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no iesnieguma un citu dokumentu saņemšanas dienas.
  Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu:
  1) piešķir uz trim kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā ir vismaz viena persona darbspējīgā vecumā;
  2) piešķir uz sešiem kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā vai uz personu attiecas šā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36.panta otrajā daļā noteiktie izņēmumi;
  3) var piešķirt uz vienu kalendāra mēnesi, ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36.panta trešās daļas 3.punktā minēto.
  Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss tiek noteikts ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

Saņemt pakalpojumu