Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pabalsts politiski represētai personai ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu politiski represētām personām.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu pabalstu, jāiesniedz iesniegums, kas adresēts Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālajam dienestam, pievienojot politiski represētas personas apliecības kopiju.
  Personai ir iespēja klātienē iesniegt mutvārdu iesniegumu, kuru tūlīt pēc tā saņemšanas Sociālā dienesta darbinieks noformē rakstveidā un persona to paraksta. Gadījumā, ja persona nav spējīga šāda veida iesniegumu uzrakstīt vai parakstīt, tad lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts, pamatojoties uz Preiļu novada politiski represēto biedrības iesniegtu iesniegumu.

  Iesniedzot iesniegumu klātienē pie sociālā darba speciālistiem (atkarībā no pabalsta pieprasītāja dzīves vietas):
  - Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā Preiļos (Aglonas iela 1a, Preiļi)
  - attālinātajos klientu pieņemšanas punktos
  Aizkalnē (Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pagasts)
  Pelēčos (Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts)
  Prīkuļos (Brīvības iela 9, Prīkuļi, saunas pagasts)
  Riebiņos (Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts)
  Kastīrē (Liepu iela 5a, Kastīre, Rušonas pagasts)
  Sīļukalnā (Latgales iela 1a-1, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts)
  Galēnos (Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pagasts)
  Stabulniekos (I.Sorokina iela 14, Stabulnieki, stabulnieku pagasts)
  Silajāņos (Miera iela 1, Silajāņi, Silajāņu pagasts)
  Rimicānos (Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts)
  Vārkavā (Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts)
  Vecvārkavā (Skolas ielā 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts)
  Vanagos (Vanagu skola, Vanagi, Upmalas pagasts)
  Aglonā (Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts)

  Sūtot iesniegumu pa pastu uz adresi:
  Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālais dienests
  Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301

  Sūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu:
  labklajibas.parvalde@preili.lv

 2. Iesnieguma izskatīšana
  Sociālā darba speciālists pārbauda informāciju par atbilstību politiski represētas personas statusam.
  Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 20,00 euro.
  Pabalstu nepiešķir, ja persona sniedz nepatiesas ziņas, kā arī nav ievēroti nosacījumi konkrētā pabalsta saņemšanai.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  - lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
  - pabalsts tiek piešķirts vienreiz gadā – novembra mēnesī.
  - pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norēķinu kontu kredītiestādē.

Saņemt pakalpojumu