Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojumu var saņemt Preiļu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušas ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss, pilngadīga persona.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu atbalstu, jāiesniedz iesniegums, kas adresēts Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālajam dienestam, pievienojot maksājumu apliecinoša dokumenta (kases čeki, stingrās uzskaites kvītis, faktūrrēķinu oriģināli, kā arī konta pārskata izdrukas no internetbankas, kurās norādīts pabalstu pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, samaksas summa un datums) oriģinālu.


  Iesniedzot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus klātienē pie sociālā darba speciālistiem (atkarībā no pabalsta pieprasītāja dzīvesvietas):
  - Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā Preiļos (Aglonas iela 1a, Preiļi)
  - attālinātajos klientu pieņemšanas punktos
  Aizkalnē (Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pagasts)
  Pelēčos (Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts)
  Prīkuļos (Brīvības iela 9, Prīkuļi, Saunas pagasts)
  Riebiņos (Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts)
  Kastīrē (Liepu iela 5a, Kastīre, Rušonas pagasts)
  Sīļukalnā (Latgales iela 1a-1, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts)
  Galēnos (Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pagasts)
  Stabulniekos (I.Sorokina iela 14, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts)
  Silajāņos (Miera iela 1, Silajāņi, Silajāņu pagasts)
  Rimicānos (Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts)
  Vārkavā (Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts)
  Vecvārkavā (Skolas ielā 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts)
  Vanagos (Vanagu skola, Vanagi, Upmalas pagasts)
  Aglonā (Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts)


  Sūtot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus pa pastu uz adresi:
  Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālais dienests
  Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301


  Sūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu:
  labklajibas.parvalde@preili.lv

 2. Iesnieguma izskatīšana
  Sociālā darba speciālists izvērtē personas atbilstību pabalsta saņemšanai un iesniegtos dokumentus. Pabalstu tiesības saņemt 50 % apmērā no samaksātās summas par medicīniskajiem pakalpojumiem, bet ne vairāk kā 150,00 euro gadā vienai personai.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  - lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no dienas, kad saņemts personas iesniegums un citi lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti.
  - pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norēķinu kontu kredītiestādē.

Saņemt pakalpojumu