Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Preiļu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējusi persona (mājsaimniecība).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu pabalstu, jāiesniedz mājsaimniecības pilngadīgas personas parakstīts iesniegums, kas adresēts Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālajam dienestam, kā arī dokumenti, kas apliecina izdevumus par mājokli, un jāuzrāda mājokļa lietošanu apliecinoši dokumenti (piemēram, īres līgumu), ja šī informācija nav Sociālā dienesta rīcībā.
  Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šādus izdevumus:
  1) par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
  2) par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
  3) ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.


  Iesniedzot iesniegumu un dokumentus, kas apliecina izdevumus par mājokli, klātienē pie sociālā darba speciālistiem (atkarībā no pabalsta pieprasītāja dzīvesvietas):
  - Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā Preiļos (Aglonas iela 1a, Preiļi)
  - attālinātajos klientu pieņemšanas punktos
  Aizkalnē (Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pagasts)
  Pelēčos (Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts)
  Prīkuļos (Brīvības iela 9, Prīkuļi, Saunas pagasts)
  Riebiņos (Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts)
  Kastīrē (Liepu iela 5a, Kastīre, Rušonas pagasts)
  Sīļukalnā (Latgales iela 1a-1, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts)
  Galēnos (Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pagasts)
  Stabulniekos (I.Sorokina iela 14, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts)
  Silajāņos (Miera iela 1, Silajāņi, Silajāņu pagasts)
  Rimicānos (Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts)
  Vārkavā (Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts)
  Vecvārkavā (Skolas ielā 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts)
  Vanagos (Vanagu skola, Vanagi, Upmalas pagasts)
  Aglonā (Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts)


  Sūtot iesniegumu pa pastu uz adresi:
  Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālais dienests
  Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301


  Sūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu:
  labklajibas.parvalde@preili.lv

 2. Iesnieguma izskatīšana
  Sociālā darba speciālists:
  - pārbauda dokumentus, kas apliecina mājokļa lietošanu;
  - pārbauda informāciju par personas (mājsaimniecības) ienākumiem, izvērtējot personas (mājsaimniecības) atbilstību Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem;
  - pārbauda dokumentus, kas apliecina izdevumus par mājokli;
  - sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju;
  - ja nepieciešams, apseko iesniedzēja norādīto faktisko dzīvesvietu vai deklarēto dzīvesvietu un izvērtē iespēju sniegt atbilstošu atbalstu.
  Personai darbspējīgā vecumā, kura vēlas saņemt mājokļa pabalstu un kura nestrādā, ir pienākums reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā un pildīt bezdarbnieka pienākumus, izņemot gadījumus, kas atrunāti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36.panta otrajā daļā.

  Mājokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts kā starpība starp garantēto minimālo ienākumu sliekšņu summu mājsaimniecībai un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešajā daļā noteiktajiem izdevumiem par mājokli, un 2020. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" 3.pielikumā noteiktajām izdevumu pozīciju minimālajām normām, izņemot šādus mājokļus:
  1) mājokļa pabalsta apmēru mājoklim, kur apkuri nodrošina ar cieto kurināmo, aprēķina, piemērojot ne vairāk kā 12 euro par mājokļa kvadrātmetru;
  2) mājokļa pabalsta apmēru mājoklim, kur apkuri nodrošina ar gāzi vai elektroenerģiju, aprēķina atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā četrus euro par mājokļa kvadrātmetru,
  un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.
  Mājokļa pabalstu nepiešķir, ja ir stājies spēkā tiesas spriedums par izlikšanu no mājokļa, izņemot gadījumu, ja mājsaimniecība iesniedz apliecinājumu no ēkas īpašnieka, apsaimniekotāja vai zvērināta tiesu izpildītāja par tiesas sprieduma izpildes atlikšanu uz noteiktu laiku.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  - Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no iesnieguma un dokumentu, kas apliecina izdevumus par mājokli, saņemšanas dienas.
  - Mājokļa pabalsts tiek piešķirts ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu.
  - Mājokļa pabalstu piešķir:
  - uz trim kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā ir vismaz viena persona darbspējīgā vecumā;
  - uz sešiem kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā vai uz personu attiecas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36.panta otrajā daļā minētie izņēmumi.
  - Aprēķināto un piešķirto mājokļa pabalstu pārskaita apsaimniekotājam vai tam komunālo pakalpojumu sniedzējam, kuram ir lielākās izmaksu pozīcijas, pārējo daļu – citam pakalpojumu sniedzējam vai izmaksā iesnieguma iesniedzējam. Izdevumus par kurināmā iegādi var segt, veicot pārskaitījumu piegādātājam vai pārskaitīt uz iesniedzēja norādīto kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu.

Saņemt pakalpojumu