Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Preiļu novada pašvaldībā tiek izskatīts atsavināšanas ierosinājums un tam pievienotie dokumenti, dome pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai vai atsavināšanas atteikumu. Atsavināšanas rezultātā īpašuma tiesības no pašvaldības pāriet ieguvējam.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Atsavināšanas pieteicējs vēršas pašvaldībā ar iesniegumu, kurā norāda pašvaldībai piekrītošā/ piederošā nekustamā īpašuma adresi un kadastra numuru (var noskaidrot www.kadastrs.lv) un atsavināšanas ierosināšanas tiesisko pamatojumu:
  1) zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes, vai zemes starpgabalu, kas pieguļ viņu zemei;
  2) zemes kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz kopīpašumā esošās zemes, vai domājamo daļu no tās samērīgi savai zemes daļai;
  3) Zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei;
  4) Zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala domājamo daļu, uz kura atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves) daļai;
  6) dzīvokļa īpašnieks, ja viņam ir pirmpirkuma tiesības uz citu dzīvokļa īpašumu tajā pašā daudzdzīvokļu mājā un ja viņš vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā;
  7) kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar publisku personu;
  8) persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.

  E-adreses lietotāji var izmantot E-pakalpojumu iestādes mājaslapā (skatīt kontaktu sadaļā).
  Iesniedzams dokuments:
  Iesnieguma veidlapa iesniegšanai klātienē


  Dokumentu iesniegšanas kanāli:
  Klātiene Preiļu novada klientu apkalpošanas centrs Adrese Raiņa bulvāris 19, Preiļi, tālrunis 65322766
  E-adrese - Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz iestādes e-adresi un apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.
  Korespondence - Dokumentus nosūta pa pastu uz adresi Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV 5301

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Tiek pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma atsavināšanu, noteikts atsavināšanas veids.
  Lēmums tiek nosūtīts atbilstoši pieprasījuma izvēlei.
  Pēc nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas, Preiļu novada pašvaldība pieņem lēmumu par nosacīto cenu un samaksas termiņu. Atsavināšanas ierosinātājs saņems lēmumu un maksājuma rekvizītus, lai veiktu maksājumu.
  Pirkuma līgums tiek sagatavots un parakstīts tikai pēc maksājuma saņemšanas. Pirkuma līgums tiek saņemts klātienē vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā.