Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Preiļu novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušas ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas mājsaimniecības statuss, viena no pilngadīgajām personām

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu pabalstu, jāiesniedz iesniegums, kas adresēts Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālajam dienestam. Iesniegumu paraksta visas pilngadīgās mājsaimniecības personas.

  Iesniedzot iesniegumu klātienē pie sociālā darba speciālistiem (atkarībā no pabalsta pieprasītāja dzīvesvietas):
  - Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā Preiļos (Aglonas iela 1a, Preiļi)
  - attālinātajos klientu pieņemšanas punktos
  Aizkalnē (Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pagasts)
  Pelēčos (Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts)
  Prīkuļos (Brīvības iela 9, Prīkuļi, Saunas pagasts)
  Riebiņos (Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts)
  Kastīrē (Liepu iela 5a, Kastīre, Rušonas pagasts)
  Sīļukalnā (Latgales iela 1a-1, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts)
  Galēnos (Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pagasts)
  Stabulniekos (I.Sorokina iela 14, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts)
  Silajāņos (Miera iela 1, Silajāņi, Silajāņu pagasts)
  Rimicānos (Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts)
  Vārkavā (Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts)
  Vecvārkavā (Skolas ielā 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts)
  Vanagos (Vanagu skola, Vanagi, Upmalas pagasts)
  Aglonā (Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts)

  Sūtot iesniegumu pa pastu uz adresi:
  Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālais dienests
  Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301


  Sūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu:
  labklajibas.parvalde@preili.lv

 2. Iesnieguma izskatīšana
  - Sociālā darba speciālists pārbauda informāciju par trūcīgas mājsaimniecības statusa esamību.
  - Sociālā darba speciālists, ja nepieciešams, apseko iesniedzēja norādīto faktisko dzīvesvietu vai deklarēto dzīvesvietu un izvērtē iespēju sniegt atbilstošu atbalstu.
  - Sociālā darba speciālists ar pilngadīgajiem mājsaimniecības locekļiem klātienē slēdz vienošanos par līdzdarbības pienākumu veikšanu sociālās situācijas uzlabošanai.
  - Personai darbspējīgā vecumā, kura vēlas saņemt garantētā minimālā ienākuma pabalstu un kura nestrādā, ir pienākums reģistrēties Nodarbinātības valsts aģentūrā un pildīt bezdarbnieka pienākumus, izņemot gadījumus, kas atrunāti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36.panta otrajā daļā.
  - Garantētā minimālā ienākuma pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot 2020. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" 10.punktā noteikto formulu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  - lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas
  - ja persona pildījusi tai noteiktos līdzdarbības pienākumus, piešķirto pabalstu vienu reizi mēnesī pārskaita uz iesniedzēja kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontu vai izmaksā skaidrā naudā
  - garantētā minimālā ienākuma pabalsts tiek piešķirts ar to mēnesi, kurā pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu.