Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

1.Pašvaldības lietu nomenklatūrā iekļauto pašvaldības institūciju dokumentu (iekšējie normatīvie akti un rīkojumi, lēmumi, sēžu protokoli) vai sarakstes dokumentu, norakstu, izrakstu vai kopiju izsniegšana. 2. Iespēja iepazīties ar dokumentiem, tos lasīt. 3.Pamatojoties uz saņemto informācijas pieprasījumu, persona var iepazīties ar pašvaldības arhīvā esošajiem dokumentiem personai pieejamās arhīva telpās. Arhīva izziņu, dokumentu kopiju, norakstu, izrakstu sagatavošana un izsniegšana.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pašvaldības dokumentu kopiju un izrakstu izsniegšanai, fiziskas un juridiskas personas pašvaldībā iesniedz iesniegumu:
  1) klātienē;
  2) pa pastu;
  3) elektroniski e-pastā;
  4) elektroniski, izmantojot pašvaldības oficiālo elektronisko adresi;
  Iesniedzot dokumentus elektroniski (e-pasts vai e-adrese), tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

 2. Apstrāde
  Pašvaldības atbildīgais darbinieks sagatavo pašvaldības dokumentu kopiju, Preiļu novada domes/pastāvīgās komitejas/komisijas sēdes protokola izrakstu izsniegšanai pieprasītajā veidā.

 3. Maksājuma veikšana
  Par pakalpojuma saņemšanu ir noteikta pašvaldības nodeva. Saskaņā ar Preiļu novada pašvaldības 2022.gada 31.marta saistošajiem noteikumi Nr.2022/14 ”Preiļu novada pašvaldības nodevas” 2.nodaļu, par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu nodevas likmes ir:
  1) Domes izstrādāta dokumenta noraksts vai apliecināta kopija EUR 3,00
  2)Daudzvalodu standarta veidlapas izsniegšana izziņai EUR 2,00
  3)Daudzvalodu standarta veidlapas izsniegšana apliecībai EUR 7,00
  4) Raksturojums vai rekomendācija EUR 3,00
  Dokumenti no domes arhīva:
  1)arhīva izziņa (t.sk. izziņa par reģistra neesamību arhīvā) EUR 3,00; 2)arhīva dokumentu atvasinājumi (izraksti, noraksti, apliecinātas kopijas) EUR 3,00.
  Nodevas maksātāji ir juridiskas un fiziskas personas, kas saņem augšminētos pašvaldības izstrādātos oficiālos dokumentus un apliecinātas to kopijas.

 4. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc nodevas samaksas veikšanas un maksājuma fakta apliecināšanas persona dokumentus var saņemt elektroniskā veidā (parakstīti ar drošu elektronisko parakstu), nosūtīti uz fiziskās vai juridiskās personas e-pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi, drukāta dokumenta veidā, nosūtot uz personas norādīto pasta adresi, vai saņemot personīgi Preiļu novada pašvaldībā.