Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu pabalstu, jāiesniedz iesniegums, kas adresēts Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālajam dienestam, iesniegumā norādot bērna vārdu, uzvārdu un personas kodu.
  Iesniedzot iesniegumu klātienē pie sociālā darba speciālistiem (atkarībā no pabalsta pieprasītāja dzīves vietas) :
  - Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā Preiļos (Aglonas iela 1a, Preiļi);
  - attālinātajos klientu pieņemšanas punktos
  Aizkalnē (Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pagasts)
  Pelēčos (Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts)
  Prīkuļos (Brīvības iela 9, Prīkuļi, saunas pagasts)
  Riebiņos (Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts)
  Kastīrē (Liepu iela 5a, Kastīre, Rušonas pagasts)
  Sīļukalnā (Latgales iela 1a-1, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts)
  Galēnos (Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pagasts)
  Stabulniekos (I.Sorokina iela 14, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts)
  Silajāņos (Miera iela 1, Silajāņi, Silajāņu pagasts)
  Rimicānos (Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts)
  Vārkavā (Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts)
  Vecvārkavā (Skolas ielā 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts)
  Vanagos (Vanagu skola, Vanagi, Upmalas pagasts)
  Aglonā (Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts)

  Sūtot iesniegumu pa pastu uz adresi:
  Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālais dienests
  Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301

  Sūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu:
  labklajibas.parvalde@preili.lv

 2. Iesnieguma izskatīšana
  Sociālā darba speciālists pārbauda iesniegto un par personām pieejamo informāciju.
  Bērna piedzimšanas pabalsts netiek piešķirts:
  - ja bērns pēc dzimšanas nodzīvojis mazāk par septiņām diennaktīm,
  - ja bērns ievietots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē,
  - ja jaundzimušā pirmā deklarētā dzīvesvieta nav Preiļu novada administratīvajā teritorijā un pabalsts par jaundzimušā piedzimšanu jau saņemts citā pašvaldībā.

  - Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 250,00 euro, ja abi vecāki ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējuši savu pamata dzīves vietu Preiļu novada administratīvajā teritorijā. Pabalstu 250,00 euro apmērā izmaksā arī gadījumā, ja bērnam ir tikai viens vecāks, kurš ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējis savu pamata dzīves vietu Preiļu novada administratīvajā teritorijā.
  - Bērna piedzimšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 125,00 euro, ja bērnam ir abi vecāki, no kuriem viens ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms bērna dzimšanas ir deklarējis savu pamata dzīves vietu Preiļu novada administratīvajā teritorijā.
  - Dvīnīšu piedzimšanas gadījumā bērna piedzimšanas pabalsts tiek izmaksāts divkāršā apmērā.
  - Trīnīšu piedzimšanas gadījumā bērna piedzimšanas pabalsts tiek izmaksāts trīskāršā apmērā.
  Pabalstu nepiešķir, ja persona vai tās ģimenes locekļi sniedz nepatiesas ziņas, kā arī nav ievēroti nosacījumi konkrētā pabalsta saņemšanai.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  - Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas;
  - Pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas;
  - Pabalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu un pabalsta pieprasītāja norēķinu kontu kredītiestādē

Saņemt pakalpojumu