Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Atbalstu pacienta iemaksu segšanai vai kompensēšanai normatīvajos aktos noteiktajā apmērā līdz divām dienām dienas stacionārā vai diennakts stacionārā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu atbalstu, jāiesniedz iesniegums, kas adresēts Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālajam dienestam, pievienojot līguma par ārstniecības pakalpojumu sniegšanu vai izraksta no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes un izdevumu apliecinošo dokumentu kopijas.


  Iesniedzot iesniegumu klātienē pie sociālā darba speciālistiem (atkarībā no atbalsta pieprasītāja dzīves vietas):
  - Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā Preiļos (Aglonas iela 1a, Preiļi)
  - attālinātajos klientu pieņemšanas punktos
  Aizkalnē (Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pagasts)
  Pelēčos (Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts)
  Prīkuļos (Brīvības iela 9, Prīkuļi, saunas pagasts)
  Riebiņos (Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts)
  Kastīrē (Liepu iela 5a, Kastīre, Rušonas pagasts)
  Sīļukalnā (Latgales iela 1a-1, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts)
  Galēnos (Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pagasts)
  Stabulniekos (I.Sorokina iela 14, Stabulnieki, stabulnieku pagasts)
  Silajāņos (Miera iela 1, Silajāņi, Silajāņu pagasts)
  Rimicānos (Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts)
  Vārkavā (Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts)
  Vecvārkavā (Skolas ielā 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts)
  Vanagos (Vanagu skola, Vanagi, Upmalas pagasts)
  Aglonā (Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts)


  Sūtot iesniegumu pa pastu uz adresi:
  Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālais dienests
  Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301

  Sūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu:
  labklajibas.parvalde@preili.lv

 2. Iesnieguma izskatīšana
  Sociālā darba speciālists izvērtē iesniegtos dokumentus.
  Atbalstu pacienta iemaksu segšanai vai kompensēšanai sniedz līdz divām dienām dienas stacionārā vai diennakts stacionārā.
  Izdevumus nekompensē, ja pacienta iemaksas tiek segtas no valsts budžeta vai apdrošināšanas sabiedrības līdzekļiem.
  Atbalstu nepiešķir, ja persona vai tās ģimenes locekļi sniedz nepatiesas ziņas, kā arī nav ievēroti nosacījumi konkrētā pabalsta saņemšanai.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  - lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
  - atbalstu izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz atbalsta pieprasītāja norēķinu kontu kredītiestādē.

Saņemt pakalpojumu