Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Audžuģimenei ir tiesības pieprasīt pabalstu:
1) apģērba un mīkstā inventāra iegādei;
2) bērna uzturam par audžuģimenē uzņemta bērna aprūpi.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Audžuģimenei, kura pieprasa pabalstu, atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumiem Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” , Preiļu novada Labklājības pārvaldē jāuzrāda:
  Preiļu novada bāriņtiesas lēmuma noraksts par bērna(u) ievietošanu audžuģimenē.
  Jāaizpilda iesniegums.

 2. Iesnieguma izskatīšana
  Pabalstu piešķir personai, kura ieguvusi audžuģimenes statusu un kurai saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un pašvaldības un audžuģimenes līgumu audzināšanā nodots bērns(i). Ikmēneša pabalstu bērna uzturam audžuģimenē piešķir atkarībā no bērna vecuma: līdz 7 gadu vecumam pabalsts ir 215 euro, bet no 7 līdz 18 gadu vecumam pabalsts ir 258 euro.
  Pašvaldības vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei katram audžuģimenē ievietotam bērnam ir 250,00 euro.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Preiļu novada Labklājības pārvalde pieņem 10 darba dienu laikā no dienas, kad izvērtēšanai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti .
  Ar pozitīvu lēmumu var iepazīties Labklājības pārvaldē. Negatīva lēmuma paziņošana klientam notiek, izmantojot pasta pakalpojumus saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu; administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam Paziņošanas likuma noteiktajā kārtībā.
  Pabalsts tiek pārskaitīts uz personas norēķinu kontu kredītiestādē vai izmaksāts skaidrā naudā Labklājības pārvaldes kasē.

Normatīvie akti