Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
15
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķus nosaka visām zemes vienībām un zemes vienības daļām vai plānotajām zemes vienībām un zemes vienības daļām, atbilstoši MK 20.06.2006.not.Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība".

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nekustamā īpašuma lietošanas mērķi tiek noteikti visām zemes vienībām vai tās daļām, plānotajām zemes vienībām vai tās daļām.
  Lietošanas mērķi nosaka, ja tik izveidota jauna zemes vienība vai tās daļa, un ja zemes vienībai vai tās daļai nav noteikts lietošanas mērķis.
  Lietošanas mērķu maiņa nepieciešama, ja:
  - zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem tiek pievienota vai atdalīta zemes vienības daļa, tiek izsniegta būvatļauja, kuru īstenojot mainīsies būves galvenais lietošanas veids,
  - apstiprinot detālplānojumu, lokālplānojumu vai pēc izmaiņām teritorijas plānojumā, neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais lietošanas veids neatbilst detālplānojumā, lokālplānojumā vai teritorijas plānojumā noteiktai izmantošanai.
  Lai ierosinātu lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu, Preiļu novada pašvaldībā iesniedz brīvas formas iesniegumu, kuram pievieno pilnvaru, ja pieprasītājs nav nekustamā īpašuma īpašnieks, un, gadījumos, ja nekustamā īpašuma
  īpašnieks ir nepilngadīga persona, dokumentu kopijas, kas apliecinātu tiesības pārstāvēt tā intereses; pamatojumu spēkā esošā nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņai (Būvatļauja vai Vienkāršotās rekonstrukcijas apliecinājuma
  kartes kopiju telpu funkcijas maiņas gadījumā), ēku inventarizācijas lietas kopiju, zemes gabala situācijas un apgrūtinājumu plānu kopijas.

  Dokumentu iesniegšanas kanāli:
  Klātiene Preiļu novada klientu apkalpošanas centrs Adrese Raiņa bulvāris 19, Preiļi,
  tālrunis 65322766
  E-adrese - Elektroniski, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz iestādes e-adresi un apliecinot
  tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu.
  Korespondence - Dokumentus nosūta pa pastu uz adresi Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV 5301

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – pa pastu vai elektroniski.