Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pašvaldība no Fizisko personu reģistra sniedz ziņas par personas aktuālo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietas adresi attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, un šādu izziņu pašvaldībā pieprasīt var tikai persona pati par sevi, par savu nepilngadīgo bērnu,aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu, vai tās pilnvarotais (notariāli apstiprināta pilnvara) vai likumiskais pārstāvis. Pašvaldība var izsniegt arī izziņu par mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu, uzrādot miršanas apliecību.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pašvaldība no Fizisko personu reģistra sniedz ziņas par personas aktuālo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietas adresi attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, un šādu izziņu pašvaldībā pieprasīt var tikai persona pati par sevi, par savu nepilngadīgo bērnu,aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu, vai tās pilnvarotais (notariāli apstiprināta pilnvara) vai likumiskais pārstāvis. Pašvaldība var izsniegt arī izziņu par mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu, uzrādot miršanas apliecību.
  Uzrādāmie dokumenti:
  -pase vai personas apliecība;
  -pilnvarotai personai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls);
  -likumiskais pārstāvis uzrāda aizbildnību vai aizgādnību apliecinošu dokumentu, ja šīs ziņas nav iekļautas Fizisko personu reģistrā;
  -valsts nodevas samaksas atvieglojuma saņemšanai jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā);
  -ārzemniekiem vai bezvalstniekiem –Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība.
  Iesniedzams dokuments: Iesniegums izziņas saņemšanai no Fizisko personu reģistra.

 2. Maksājuma solis
  Valsts nodevu maksā pašvaldībā pirms informācijas saņemšanas no reģistra skaidrā naudā, tiek izsniegta darījumu apliecinoša kvīts.
  Valsts nodeva par informācijas saņemšanu no reģistra par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu - 2,50 EUR.
  Valsts nodevas apmēru samazina uz 50 procentiem, ja minēto informāciju pieprasa:
  -politiski represētā persona;
  -nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
  -persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk (tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni), kas jaunāki par 18 gadiem, vai bērni, kas jaunāki par 24 gadiem un iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
  -aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu.
  No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas, kas pieprasa minēto informāciju:
  -persona ar invaliditāti;
  -Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
  -persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
  -persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
  -trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.
  Valsts nodeva par informācijas saņemšanu no reģistra par sevi, savu bērnu, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu (par vienu personu), ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem (izņemot par informācijas saņemšanu par personas dzīvesvietas adresi) – piecu darbdienu laikā (papīra formā) – 5,00 EUR.
  Valsts nodevas apmēru samazina uz 50 procentiem, ja minēto informāciju pieprasa:
  -politiski represētā persona;
  -nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
  -persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk (tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni), kas jaunāki par 18 gadiem, vai bērni, kas jaunāki par 24 gadiem un iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
  -aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu.
  No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas, kas pieprasa minēto informāciju:
  -persona ar invaliditāti;
  -Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
  -pesona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
  -persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
  -trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.
  Valsts nodeva par informācijas saņemšanu no reģistra par mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu – piecu darbdienu laikā (papīra formā) – 12,50 EUR.
  Valsts nodevas apmēru samazina uz 50 procentiem, ja minēto informāciju pieprasa:
  -politiski represētā persona;
  -nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
  -persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk (tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni), kas jaunāki par 18 gadiem, vai bērni, kas jaunāki par 24 gadiem un iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
  -aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu.
  No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas šādas personas, kas pieprasa minēto informāciju:
  -persona ar invaliditāti;
  -Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
  -pesona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
  -persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
  -trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc pakalpojuma apmaksas veikšanas, atbildīgais darbinieks veic izziņas sagatavošanu no FPR datu sistēmas, pamatojoties uz aizpildīto un parakstīto iesniegumu, un izsniedz izziņu.

Saņemt pakalpojumu