Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Licenču izsniegšana fiziskām un juridiskajām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pieaugušo neformālās vai interešu izglītības programmu īstenošanai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu licenci /atļauju interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, licences/atļaujas pieprasītājs – juridiska persona Komisijai iesniedz:
  1.iesniegumu licences/atļaujas saņemšanai (paraugs pielikumā);
  2.komersanta apliecības kopija (uzrādot oriģinālu klātienē);
  3.veselības inspekcijas atzinuma kopiju par vietas un telpu atbilstību noteiktām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu);
  3.licencējamo programmu valsts valodā;
  4.programmas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu, kurā norādīts licences izsniedzēja pilns nosaukums un paredzēta vieta licences numuram;

  Lai saņemtu licenci /atļauju interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai, licences/atļaujas pieprasītājs – fiziska persona Komisijai iesniedz:
  1. Iesniegumu
  2. Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegta privātprakses sertifikāta kopija (uzrādot oriģinālu);
  3. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta nodokļu maksātāja apliecības kopija vai komersanta reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
  4. Veselības inspekcijas atzinuma (veidlapa 208/u) kopiju par vietas un telpu atbilstību noteiktām sanitārajām prasībām licencējamajam darbības veidam (uzrādot oriģinālu);
  5. Licencējamo programmu valsts valodā;
  6.Pogrammas apguvi apliecinošā dokumenta paraugu, kurā norādīts licences izsniedzēja pilns nosaukums un paredzēta vieta licences numuram
  Licencējamā programma sastāv no:
  1. programmas mērķa formulējuma;
  2. programmas uzdevumiem;
  3. programmas ilguma stundās;
  4. plānoto rezultātu apraksta;
  5. izglītības satura apraksta;
  6. programmas īstenošanas plāna;
  7. programmas mērķauditorija.
  8.programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksta, jāiesniedz lektora parakstīts dzīves un darba gājums (CV), īstenojot interešu izglītības programmu, papildus pievienot pedagoģisko izglītību un iesniegtās programmas īstenošanai nepieciešamās papildizglītības apliecinošu dokumentu latviešu valodā vai arī notariāli apstiprinātu tulkojumu kopijas (uzrādot oriģinālus);

  Komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami licences piešķiršanai. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai, Komisija atliek jautājuma izskatīšanu un informē par to licences pieprasītāju, 10 darba dienu laikā pēc Komisijas sēdes nosūtot vēstuli licences pieprasītājam. Jautājums tiek izskatīts pēc tam, kad saņemta pieprasītā informācija un (vai) dokumenti.

  https://preili.lv/wp-content/uploads/regulations/20221230_intereseu_izg…

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Komisijas sēdes notiek reizi mēnesī vai pēc nepieciešamības. Informācija par Komisijas sēdi tiek publicēta tīmekļa vietnē www.preili.lv . Licences pieprasītājam nepieciešamie dokumenti jāiesniedz ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms Komisijas sēdes. Komisija izskata dokumentus un pieņem lēmumu par licences/atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci/atļauju. Par licences/atļaujas izsniegšanas atteikumu licences/atļaujas pieprasītājs tiek rakstveidā informēts 10 darba dienu laikā pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas.

  Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt licenci/atļauju, ja:
  1. iesniegtie dokumenti neatbilst izglītības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
  2. materiāli tehniskā bāze, pedagoģiskie darbinieki nenodrošina programmu īstenošanu;
  3. sniegtas nepatiesas ziņas;
  4. licencējamā programma neatbilst interešu un pieaugušo neformālās izglītības kritērijiem;
  5. nav iesniegti visi šo saistošo noteikumu 4.vai 5.punkta minētie dokumenti, vai iesniegtie dokumenti nav noformēti atbilstoši norādītajām prasībām.

  Ja Komisija pieņem lēmumu atteikt programmas licencēšanu, pēc Komisijas lēmumā norādīto trūkumu novēršanas licences/atļaujas pieprasītājs ir tiesīgs atkārtoti iesniegt iesniegumu attiecīgās programmas īstenošanai.
  Licenci/atļauju paraksta Komisijas vadītājs.
  Licences/atļaujas derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences/atļaujas izsniegšanu.
  Licenci/atļauju tās pieprasītājam izsniedz 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.
  Licences/atļaujas nozaudēšanas gadījumā Komisija pēc licences/atļaujas pieprasītāja rakstveida iesnieguma saņemšanas izsniedz pieprasītās licences/atļaujas dublikātu, uz kura ir atzīme “Dublikāts”.
  Ja dokumentos, kas bijuši par pamatu licences/atļaujas saņemšanai, ir izdarīti grozījumi, licences/atļaujas īpašnieks rakstiski paziņo par to Komisijai ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas, iesniedzot attiecīgo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).

Saņemt pakalpojumu