Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Tiesības saņemt pakalpojumu ir:
- ģimenei ar bērniem, kurā konstatēti augsti riski bērnu drošībai un ir multiplas sociālās problēmas;
- personai/ģimenei bez nepilngadīgiem bērniem ar garīga rakstura traucējumiem;
- pilngadību sasniegušam jaunietim pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam, kuram ir konstatēts sociālo prasmju trūkums mājsaimniecības un sadzīves organizēšanā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu pakalpojumu, personai vai tās likumiskajam pārstāvim Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā jāiesniedz:
  - iesniegums
  - bāriņtiesas lēmums par aizgādņa iecelšanu (ja iesniedzējs ir personas ar garīga rakstura traucējumiem aizgādnis)

  Dokumentu iesniegšanas kanāli:
  Iesniedzot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus klātienē Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā Preiļos (Aglonas iela 1a, Preiļi).


  Sūtot dokumentus pa pastu uz adresi:
  Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālais dienests
  Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301


  Sūtot elektroniski parakstītu iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem uz e-pastu:
  labklajibas.parvalde@preili.lv

 2. Iesnieguma izskatīšana, klienta novērtēšana, lēmuma pieņemšana
  Sociālais darbinieks pārbauda datus par personu un veic personas izvērtēšanu.
  Pakalpojuma apjoms:
  - ģimenei, kurai ir nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, bērnu audzināšanā un aprūpē - līdz 15 stundām nedēļā;
  - personai ar garīga rakstura traucējumiem, kurai nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā - līdz 10 stundām nedēļā;
  - jaunietim pēc ārpusģimenes aprūpes, kuram nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves uzsākšanai - līdz 10 stundām nedēļā.

  Sociālais darbinieks pēc minēto dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu, par personas uzņemšanu rindā vai atteikumu sniegt pakalpojumu.

  Pakalpojumu izbeidz sniegt, ja tiek konstatēts vismaz viens no šādiem apstākļiem:
  - persona rakstiski lūdz izbeigt pakalpojuma sniegšanu (ja vecāki atsakās sadarboties ar Sociālo dienestu, tiek informēta Preiļu novada bāriņtiesa, kā to paredz Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.panta septītā daļa)
  - ir beidzies lēmumā noteiktais pakalpojuma sniegšanas termiņš
  - pēc Sociālā dienesta sociālā darbinieka izvērtējuma, ka turpmāk personai (ģimenei) pakalpojums nav nepieciešams
  - persona maina savu dzīvesvietu, pārceļoties uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju
  - persona slimo ar tuberkulozi atklātā formā
  - persona slimo ar sevišķi bīstamu infekcijas slimību
  - persona pakalpojuma saņemšanas laikā ir alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.
  Pakalpojumu nesniedz vai tā sniegšanu pārtrauc līdz brīdim, kamēr beidzas apstākļi, kas bijuši pakalpojuma nesniegšanas vai pārtraukšanas pamatā, par to veicot ierakstus sociālo pakalpojumu sniegšanas dokumentācijā.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojumu personai (ģimenei) sniedz pašvaldības nodrošināts ģimenes asistents.

Saņemt pakalpojumu