Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Dzīvesvietas deklarēšana pieejama elektroniski vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv kā e-pakalpojums “Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana”.
  Klātienē to var izdarīt, aizpildot un parakstot dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu (deklarāciju).
  Uzrādāmie dokumenti:
  -pase vai personas apliecība;
  -pilnvarotai personai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls);
  -dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā;
  -valsts nodevas samaksas atvieglojuma saņemšanai jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošs dokuments ;
  -ārzemniekiem vai bezvalstniekiem –Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība.
  Iesniedzams dokuments: Dzīvesvietas deklarācija.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pakalpojums ir bezmaksas.
  Reģistrējot deklarēto dzīvesvietu klātienē-valsts nodevu 4,27 EUR maksā pašvaldībā skaidrā naudā pirms dzīvesvietas deklarācijas veidlapas iesniegšanas, tiek izsniegta darījumu apliecinoša kvīts.
  Valsts nodevu nemaksā:
  -personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu;
  -politiski represētās personas;
  -reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu;
  -invalīdi;
  -Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
  -pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu;
  -personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
  -reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
  -personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  -personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē;
  -personas, kurām pārvalde nosaka tiesisko statusu Latvijā.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc pakalpojuma apmaksas veikšanas, atbildīgais darbinieks veic dzīvesvietas deklarēšanu FPR datu sistēmā, pamatojoties uz parakstītu dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu, un izsniedz izziņu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

Saņemt pakalpojumu