Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
23
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Dzimtsarakstu nodaļa aktualizē – labo, papildina vai anulē un atjauno dzimšanas, laulības un miršanas ierakstus un ja nepieciešams, izsniedz atkārtoti civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu.
Dzimtsarakstu nodaļa uz tiesas sprieduma, zvērināta notāra paziņojuma, administratīva akta, dzimtsarakstu nodaļas sastādīta atzinuma un personas iesnieguma pamata papildina vai labo, atjauno un anulē ziņas dzimšanas, laulības un miršanas reģistru ierakstos, sastāda atkārtoti dzimšanas reģistra ierakstu, kas reģistrēts ārvalstī, ja tajā jāveic papildinājums, un izsniedz atkārtoti dzimšanas, laulības vai miršanas apliecības pēc paternitātes atzīšanas, noteikšanas vai apstrīdēšanas, vai paternitātes fakta konstatēšanas; ieraksta par bērna vecākiem vai vienu no viņiem anulēšanas, laulības šķiršanas vai atzīšanas par spēkā neesošu, vārda, uzvārda, valstiskās piederības, tautības, personas vai bērna vecāku personas koda maiņas gadījumos, pēc mirušas nezināmas personas identificēšanas, labojot kļūdainus ierakstus reģistros.
Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrēšana.
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu labošana ir nepareizu ziņu vai kļūdas izlabošana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībā. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu papildināšana ir trūkstošo ziņu ierakstīšana civilstāvokļa aktu reģistrā un uz ieraksta pamata personai izsniegtajā apliecībā. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu atjaunošana notiek, ja civilstāvokļa reģistrs ir gājis bojā. Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu.

Procesa apraksts

 1. Pieprasīšana
  1. Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls (pase vai personas apliecība) ;
  2. iesniegums, norādot civilstāvokļa reģistru ieraksta labošanas, papildināšanas, pārreģistrācijas, anulēšanas vai atjaunošanas iemeslu ;
  3. reģistra izmaiņas pamatojošie dokumenti vai to notariāli apliecinātas kopijas;
  4. dokumenti, kuros veicamas izmaiņas - jāiesniedz oriģināli;
  5. ārvalstīs reģistrēta bērna dzimšanas fakta pārreģistrācijai ārvalsts kompetentās iestādes ( kurā bērna dzimšanas fakts sākotnēji ir reģistrēts) izsniegts dokuments par atteikumu veikt papildinājumu bērna dzimšanas reģistra ierakstā.

 2. Apmaksa
  Valsts nodeva par civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu –
  7,00 eiro - 24.09.2013. MK 24.09.2013. noteikumi Nr.906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu".
  Ar pārskaitījumu
  Preiļu novada pašvaldība
  Reģ. Nr. 90000065720
  Konts Nr. LV81HABA0551019925560
  Skaidrā naudā. Nodaļā izsniedz darījumu apliecinošu kvīti.

 3. Saņemšana
  Dzimtsarakstu nodaļa pēc iesnieguma saņemšanas pārbauda arhīva grāmatas, ja nepieciešams, sastāda atzinumu, izdara izmaiņas attiecīgajā civilstāvokļa aktu reģistrā un izsniedz jaunu apliecību. Ārvalstīs reģistrētos civilstāvokļa reģistru ierakstus atjauno uz tiesas sprieduma pamata. Izsniedz apliecību.