Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojumu iespējams saņemt Preiļu novada administratīvajā teritorijā deklarēta pilngadīga persona ar garīga rakstura traucējumiem darbspējīgā vecumā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu pakalpojumu, personai vai tās likumiskajam pārstāvim Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā jāiesniedz:
  - iesniegums
  - ģimenes ārsta izsniegta izziņa par personas veselības stāvokli, kurā norādīts funkcionālo traucējumu veids
  - psihiatra atzinums par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai (02.04.2019. MK noteikumu Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu” 1.pielikums)
  - bāriņtiesas lēmums par aizgādņa iecelšanu (ja iesniedzējs ir personas ar garīga rakstura traucējumiem aizgādnis).

  Dokumentu iesniegšanas kanāli:
  Iesniedzot iesniegumu un tam pievienotos dokumentus klātienē pie sociālā darba speciālistiem (atkarībā no pakalpojuma pieprasītāja dzīves vietas):
  - Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālajā dienestā Preiļos (Aglonas iela 1a, Preiļi)
  - attālinātajos klientu pieņemšanas punktos
  Aizkalnē (Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pagasts)
  Pelēčos (Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts)
  Prīkuļos (Brīvības iela 9, Prīkuļi, saunas pagasts)
  Riebiņos (Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts)
  Kastīrē (Liepu iela 5a, Kastīre, Rušonas pagasts)
  Sīļukalnā (Latgales iela 1a-1, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts)
  Galēnos (Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pagasts)
  Stabulniekos (I.Sorokina iela 14, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts)
  Silajāņos (Miera iela 1, Silajāņi, Silajāņu pagasts)
  Rimicānos (Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts)
  Vārkavā (Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts)
  Vecvārkavā (Skolas ielā 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts)
  Vanagos (Vanagu skola, Vanagi, Upmalas pagasts)
  Aglonā (Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts)


  Sūtot dokumentus pa pastu uz adresi:
  Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālais dienests
  Aglonas iela 1a, Preiļi, LV-5301


  Sūtot elektroniski parakstītu iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem uz e-pastu:
  labklajibas.parvalde@preili.lv

 2. Iesnieguma izskatīšana, klienta novērtēšana, lēmuma pieņemšana
  - sociālais darbinieks pārbauda datus par personu
  - sociālais darbinieks 10 (desmit) darba dienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas un reģistrēšanas, klātienē tiekoties ar personu, aizpilda personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti un izvērtē personas aprūpes līmeni
  - Sociālais dienests pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu sniegt pakalpojumu
  - pozitīva lēmuma gadījumā ar personu vai tās likumisko pārstāvi tiek slēgts līgums, kurā nosaka sniedzamā pakalpojuma saturu, apjomu, samaksas kārtību, kā arī pušu tiesības un pienākumus

  Dienas aprūpes centra pakalpojumu nepiešķir, ja personai ir šādas kontrindikācijas:
  - tuberkuloze aktīvajā stadijā
  - lipīga ādas slimība
  - seksuāli transmisīva slimība
  - psihiska saslimšana akūtā fāzē
  - infekcijas slimība
  - persona ir guloša un/vai tai nav pašaprūpes prasmju.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojumu persona saņem Dienas aprūpes centrā, Aglonas ielā 1a, Preiļos, Preiļu novadā.

Saņemt pakalpojumu