Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Attiecīgās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam nepieciešama vietējās pašvaldības atļauja koku ciršanai ārpus meža, ja kokus cērt:
• ciema teritorijā ;
• īpaši aizsargājamā dabas teritorijā;
• teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi, un tās aizsargjoslā;
• parkā;
• kapsētā;
• alejā (arī tad, ja tā atrodas ceļu zemes nodalījuma joslā);
• pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajā ainaviski vērtīgajā teritorijā;
• gar valsts un pašvaldību ceļiem;
• virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, izņemot mākslīga ūdensobjekta aizsargjoslu, ja kokus cērt ne tālāk kā 50 metru joslā gar virszemes ūdensobjektu vai visā palienes platumā gar ūdensobjektu ar izteiktu periodiski applūstošu palieni;
• kad tie 1,3 metru augstumā no sakņu kakla sasnieguši apkārtmēru atbilstoši MK noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 1.pielikumam.
Bez pašvaldības atļaujas var cirst augļu kokus; kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 20 cm; kokus teritorijās, kur saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargjoslām, meliorāciju, autoceļiem un dzelzceļiem koku audzēšana ir aizliegta, kā arī citos MK noteikumos Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" minētajos gadījumos.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasīšana:
  1. Pa e-pastu:dome@preili.lv
  – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu
  2. Klātienē: Preiļu novada pašvaldībā, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.
  3. E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē: www.latvija.lv


  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Iesniegums
  2. Zemes gabala plāns ar atzīmētiem cērtamajiem kokiem;
  3. Nomas līguma kopija (ja iesniegumu iesniedz zemes nomnieks),
  4. Līdzīpašnieku saskaņojums (kopsapulces lēmums) kopīpašuma gadījumā.
  5. Pilnvarotai personai pilnvaras kopija.

  Pakalpojuma maksa:
  Zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu ciema teritorijā, izņemot, ja cērt nokaltušu vai bīstamu koku, vai citos MK noteikumu Nr. Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 25.punktā noteiktajos gadījumos.
  Zaudējumu atlīdzību aprēķina saskaņā ar MK noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 24.punktu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojuma saņemšana:
  1. Klātienē – Preiļu novada pašvaldībā, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.
  2. Pa pastu – uz iesniegumā norādīto adresi.