Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pēc iesnieguma saņemšanas no personas vai pilnvarotās personas par aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, pašvaldības sociālais dienests izvērtē personas individuālās vajadzības un nosaka aprūpes līmeni. Atbilstoši personas aprūpes līmenim un iespējai vai nespējai nodrošināt personas aprūpi no ģimenes locekļu puses, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par atbilstošu aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu, attiecīgi organizējot lēmuma izpildi.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pieprasot aprūpes mājās pakalpojumu, klients vai likumiskais pārstāvis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Labklājības pārvaldē iesniedz šādus dokumentus:
  • iesniegumu, kurā norada problēmu un tas vēlamo risinājumu;
  • medicīnas iestādes slēdzienu par aprūpes mājās pakalpojuma nepieciešamību (izziņu 0/27u) un personas veselības stāvokli ar norādi par kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesamību;
  • psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību, ja aprūpi mājās vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
  • invaliditātes apliecības kopiju (personām ar invaliditāti);
  • pensionāra apliecības kopiju (pensijas vecuma personām);
  • iztikas līdzekļu deklarāciju (aizpilda sadarbībā ar Aprūpes mājās biroja sociālo darbinieku), kas noteikta normatīvajos aktos par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu, ja sociālā pakalpojuma izmaksas sedz no pašvaldības budžeta līdzekļiem;
  • likumīgo apgādnieku rakstisku iesniegumu (aizpilda sadarbībā ar Aprūpes mājās biroja sociālo darbinieku), un viņu ienākumus apliecinošus dokumentus;
  • citus dokumentus pēc sociālā darbinieka pieprasījuma.

 2. Personas novērtēšana nepieciešamā pakalpojuma apjoma noteikšanai
  Lai nodrošinātu personas individuālajām vajadzībām atbilstošu aprūpes mājās pakalpojumu, tiek izdalīti trīs aprūpes līmeņi:
  Pirmā līmeņa aprūpe: minimāls atbalsts 1-2 reizes nedēļā (līdz 5 stundām nedēļā), līdz 21 darba stundai mēnesī
  Otrā līmeņa aprūpe: neliels atbalsts ikdienā vai 3-5 reizes nedēļā (līdz 7 stundām nedēļā) līdz 31 darba stundai mēnesī;
  Trešā līmeņa aprūpe: regulārs atbalsts ikdienā vai – 5 reizes nedēļā (līdz 10 stundām nedēļā) līdz 42 darba stundām mēnesī.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Personas dzīvesvietā.
  Lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu Preiļu novada Labklājības pārvalde pieņem 10 darba dienu laikā no dienas, kad izvērtēšanai iesniegti visi nepieciešamie dokumenti .
  Ar pozitīvu lēmumu var iepazīties Labklājības pārvaldē. Negatīva lēmuma paziņošana klientam notiek, izmantojot pasta pakalpojumus saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmo un otro daļu; administratīvais akts (lēmums) stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam Paziņošanas likuma noteiktajā kārtībā.