Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Aizgādnība - likumā noteikta forma tādas personas tiesību aizsardzībai un pienākumu realizēšanai, kuras rīcības spējas ir ierobežotas, kā arī mantas, kas palikusi bez pārvaldītāja aizsardzībai un saglabāšanai.
Aizgādnību personai un promesošas vai pazudušas personas mantai nodibina tiesa. Aizgādnību mantojumam un testamenta izpildīšanai nodibina notārs.
Personas, kam vajadzīga aizsardzība, kā arī mantu, kas palikusi bez pārvaldītāja, uztic aizgādnim, kuram minētās personas un manta jāpārstāv.
Aizgādnis –persona, kura iecelta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu aizgādnībā esošās personas, promesošas vai pazudušas personas mantas, un mantojuma tiesību un interešu aizsardzību.
Aizgādni ieceļ vai atbrīvo no tās pienākumiem bāriņtiesa, pamatojoties uz tiesas spriedumu par aizgādnības nodibināšanu vai izbeigšanu
Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas nolēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni:
1) personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem, kurai rīcībspēju ierobežojusi tiesa;
2) personai, kurai tiesa nodibinājusi pagaidu aizgādnību;
3) personai, kurai rīcībspēju tiesa ierobežojusi izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ;
4) promesošas vai pazudušas personas mantai;
5) testamenta izpildīšanai.
Bāriņtiesa saskaņā ar notāra taisīto notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam ieceļ aizgādni mantojumam.
Bāriņtiesa pārliecinās, vai par aizgādni izraudzītajai personai ir nepieciešamās spējas un īpašības, kā arī noskaidro aizgādnībā esošās personas viedokli par ieceļamo aizgādni.

Bāriņtiesa, aizstāvot aizgādnībā esošās personas mantiskās intereses, Civillikumā paredzētajos gadījumos, ievērojot tiesas spriedumā noteikto:
1) lemj par atļauju pieņemt vai atraidīt aizgādnībā esošajai personai piekritušo mantojumu;
2) lemj par aizgādnībā esošajai personai piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
3) lemj par aizgādnībā esošajai personai piederoša nekustamā īpašuma (ja tā vērtība nepārsniedz 14 000 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
4) lemj par aizgādnībā esošajai personai piederoša nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 euro) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
5) lemj par īpašuma iegūšanu aizgādnībā esošajai personai;
6) seko, lai aizgādnis nerīkojas ar aizgādnībā esošajai personai piederošu mantu bez bāriņtiesas atļaujas, ja tā saskaņā ar likumu ir nepieciešama;
7) pārbauda, vai aizgādnis noskaidro aizgādnībā esošās personas viedokli un gribu un pārvalda mantu atbilstoši šīs personas interesēm un normatīvo aktu prasībām.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Klātienē jāiesniedz norādītie dokumenti:
  1. Personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu);
  2. Iesniegums ar izteikto lūgumu un lūguma pamatojumu;
  3. Lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
  4. Tiesas nolēmums par personas atzīšanu par rīcībnespējīgu un aizgādnības nodibināšanu.

  Bāriņtiesa nosaka, kādi dokumenti iesniedzami papildus, kā piemēram:
  • dokumentu, kas apliecina nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
  • ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas pašreizējo veselības stāvokli, kā arī psihiatra atzinumu par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām;
  • informāciju par ienākumiem;
  • psihologa atzinumu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Bāriņtiesa aizgādni ieceļ tiesas nolēmumā noteiktajā apjomā.
  Bāriņtiesa raugās, lai par aizgādni ieceļamajai personai būtu aizgādņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības, pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par personu un izvērtē personas:
  • motivāciju kļūt par aizbildni;
  • ģimenes locekļu savstarpējās attiecības;
  • nodarbinātību;
  • dzīves apstākļus;
  • spēju pārstāvēt personu ar ierobežotu rīcībspēju mantiskajās attiecībās.

Normatīvie akti

Saņemt pakalpojumu