Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Aizbildnis ir persona, kas iecelta vai apstiprināta Civillikumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu bērna tiesību un interešu aizsardzību. Aizbildnis aizvieto saviem aizbilstamajiem vecākus, kā arī pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Pakalpojums ietver šādas darbības:
1) aizbildņa statusa iegūšana,
2) aizbildnības nodibināšana bērnam,
3) aizbildņa iecelšana, atlaišana vai atcelšana.

Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bez vecāku gādības palikušam bērnam, ja:
1. bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem;
2. bērna vecākiem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības;
3. bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā;
4. bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu;
5. abi bērna vecāki ir nepilngadīgi;
6. radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās;
7. radušies citi neatliekami gadījumi (nodrošinot normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Nepieciešamie dokumenti:
  1. Iesniegums ar lūgumu iecelt personu par bērna aizbildni, norādot personas motivāciju kļūt par aizbildni.
  2. Atzinumus par personas veselības stāvokli, ko sniedz ģimenes ārsts, kura veselības aprūpē persona atradusies vismaz sešus mēnešus, kā arī psihiatrs un narkologs.

  Dokumentus var iesniegt klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti) vai elektroniski – e-pastā ar drošu elektronisko parakstu.

  Epasts: barintiesa@preili.lv
  Klātiene – Preiļu novada bāriņtiesa
  Adrese: Aglonas iela 1a Preiļi, Preiļu novads, LV-5301.
  Tālrunis: 29480130; 65322107
  Darba laiks

  Pirmdienās: 8.00 - 12.00 ; 13.00 - 18.00
  Otrdienās: 8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00
  Trešdienās: 8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00
  Ceturtdienās: 8.00 - 12.00 ; 13.00 - 17.00
  Piektdienās: 8.00 - 12.00 ; 12.30 – 16:00
  Sestdienās: -
  Svētdienās: -

  Pieņemšana Aglonas, Riebiņu, Upmalas pagastos - pirmdienās no 8:00 līdz 12:00, iepriekš vienojoties pa tālruni. Kontaktinformācija minētajos pagastos:
  Aglonas pagastā - Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304, tālr. 26156238;
  Riebiņu pagastā – Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326, tālr.22453617;
  Upmalas pagastā – Skolas iela 5, Upmalas pagasts, Preiļu novads, LV-5335, tālr.20384632

 2. Iesnieguma izskatīšana
  Bāriņtiesa raugās, lai par aizbildni ieceļamajai personai būtu aizbildņa pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības, un izvērtē:
  1) motivāciju kļūt par aizbildni;
  2) ģimenes locekļu savstarpējās attiecības;
  3) nodarbinātību;
  4) dzīves apstākļus;
  5) veselības stāvokli;
  6) psihologa sniegto informāciju;
  7) spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.

  Noskaidrotie apstākļi tiek vērtēti bāriņtiesas sēdē un pieņemts attiecīgs lēmums.

  Bāriņtiesa īpašos gadījumos var iecelt aizbildni uz laiku, var iecelt vairākus aizbildņus vai sevišķu aizbildni.

  Bāriņtiesa uzrauga aizbildnību. Ja konstatētas kļūdas aizbildņa iesniegtajā norēķinā vai bērna interesēm neizdevīga aizbildņa darbība, bāriņtiesa:
  1. dod aizbildnim attiecīgus norādījumus;
  2. lemj par aizbildņa atstādināšanu;
  3. lemj par aizbildņa atcelšanu.

  Par aizbildņiem nevar būt:
  1) personas, ko vecāki testamentā noraidījuši no aizbildnības pār saviem palikušajiem nepilngadīgajiem;
  2) personas, kuru intereses acīm redzami runā pretim svarīgām aizbilstamā interesēm;
  3) tās bāriņtiesas locekļi, kura uzrauga attiecīgo aizbildnību;
  4) nepilngadīgas personas;
  5) personas, kuras sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
  6) personas, kuras sodītas par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
  7) personas, kuras atceltas no aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas aizbildņa pienākumu izpildīšanas dēļ;
  8) personas, kurām atņemts audžuģimenes vai viesģimenes statuss, jo tās nav pildījušas pienākumus atbilstoši bērna interesēm;
  9) personas, kurām ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības;
  10) personas, kurām tiesa ir piemērojusi Krimināllikumā noteiktos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus par nepieskaitāmības stāvoklī izdarītu Krimināllikumā paredzētu noziedzīgu nodarījumu;
  11) ārvalstnieki, izņemot gadījumus, kad aizbildnība piekrīt bērna radiniekiem vai personām, kuras atrodas ar nepilngadīgo nedalītā saimniecībā.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Lēmums tiek pieņemts bāriņtiesas sēdē un paziņots lietas dalībniekiem.
  Bāriņtiesa lēmumu rakstiski noformē un tā norakstu nosūta administratīvā procesa dalībniekam 10 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pa pastu vai elektroniski uz norādīto e-adresi vai e-pastu, kā ierobežotas pieejamības informāciju. Lēmuma norakstu iespējams saņemt arī klātienē Preiļu novada bāriņtiesā.

Saņemt pakalpojumu