Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojums nodrošina adoptētāja statusa pārvaldību un palīdzību bērna adopcijas procesā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Persona, kura vēlas kļūt par adoptētāju, bāriņtiesā, kuras darbības teritorijā deklarēta personas dzīvesvieta, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
  1. adopcijas pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, adoptētāja reliģiskā pārliecība, etniskā piederība un saziņas valoda, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, citi būtiski apstākļi, kas var ietekmēt adoptējamā bērna dzīvi kopā ar attiecīgo personu;
  2. laulības apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), ja atrodas laulībā;
  3. dokumenta kopiju, kas apliecina laulības šķiršanu (uzrādot oriģinālu), ja laulība šķirta;
  4. dokumentu, kas apliecina nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;
  5. dzīvesgaitas aprakstu (CV);
  6. ģimenes ārsta izsniegtu izziņu par personas pašreizējo veselības stāvokli, kā arī psihiatra atzinumu par personas psihiskās veselības stāvokli un narkologa atzinumu par personas atkarību no narkotiskām un psihotropām vai citām atkarību izraisošām vielām;
  7. informāciju par ienākumiem;
  8.tiesas sprieduma izrakstu vai apliecinātu noraksta kopiju, ar kuru personai ir ierobežota rīcībspēja, ja personas rīcībspēja ir ierobežota;
  9. tiesas sprieduma izrakstu vai apliecinātu noraksta kopiju par otra laulātā atzīšanu par pazudušu (bezvēsts promesošu), ja personas laulātais atzīts par pazudušu (bezvēsts promesošu).


  Ja persona vēlas adoptēt otra laulātā bērnu, pieteikumam pievieno adoptējamā bērna dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), kā arī bērna vecāku piekrišanu adopcijai vai dokumentu, kas apliecina, ka pastāv kāds no šādiem apstākļiem: otram vecākam likumā noteiktajā kārtībā ir atņemtas aizgādības tiesības vai otrs vecāks ir miris.

  Bāriņtiesa izvērtē personas piemērotību adoptētāja statusam, izvērtējot adopcijas motivāciju, ģimenes locekļu savstarpējās attiecības un spējas izaudzināt bērnu, noskaidro ģimenes dzīves apstākļus un izvērtē materiālo stāvokli, izvērtē veselība stāvokli, pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par personu un citām nedalītā saimniecībā dzīvojošām personām, nosūta personu pie psihologa, lai saņemtu atzinumu par piemērotību adopcijai, nosūta personu apgūt adoptētāja mācību programmu.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Bāriņtiesas sēdē, pamatojoties uz lietā esošajiem materiāliem un Bāriņtiesas sēdes dalībnieku sniegtajiem paskaidrojumiem, tiek pieņemts lēmums par lūguma apmierināšanu vai atteikumu.
  Lēmumu par
  1) personas atzīšanu par adoptētāju;
  2) brāļu un māsu, pusbrāļu un pusmāsu šķiršanu Civillikumā noteiktajos gadījumos;
  3) to, vai Latvijā iespējams nodrošināt bērna audzināšanu ģimenē vai pienācīgu aprūpi;
  4) bērna nodošanu adoptētāja aprūpē un uzraudzībā līdz adopcijas apstiprināšanai;
  5) pirmsadopcijas aprūpes izbeigšanu bērnam;
  6) adopcijas atbilstību bērna interesēm.
  var saņemt 10 darba dienu laikā pēc tā stāšanās spēkā klātienē, pa pastu vai elektroniski.

Normatīvie akti

Saņemt pakalpojumu