Iesniegumi, veidlapas


Standarta iesniegums (doc, 14 kB)
Standarta iesniegums (Elektroniskais formāts, rtf)

Dzīvesvietas deklarēšana (doc)
Dzīvesvietas deklarēšana (rtf)

Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu (RTF, 2014.04.16.) 

Pieprasījums izziņai par deklarēto dzīvesvietu (RTF, 2014.04.16.)
Pieprasījums izziņai par personas pēdējo dzīvesvietu (RTF, 2014.04.16.)

Iesniegums individuālā darba reģistrēšanai (doc)
Iesniegums individuālā darba reģistrēšanai (Elektroniskais formāts, rtf)

Veidlapa telpu ierīkošanai uzņēmējdarbības veikšanai (doc)
Veidlapa telpu ierīkošanai uzņēmējdarbības veikšanai (Elektroniskais formāts, rtf)

Preiļu novada Sociālais dienests

Iesniegums grāmatvedības daļai (ja pabalstu lūdz pārskaitīt uz bankas norēķinu kontu) (DOC, PDF)

Iesniegums par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanu (DOC, PDF)

Iesniegums par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu (DOC, PDF)

Iesniegums par brīvpusdienu piešķiršanu trūcīgas ģimenes bērnam, par pabalstu - 50% atlaide no maksas par trūcīgas ģimenes bērna ēdināšanu vispārizglītojošā izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē (DOC, PDF)

Iesniegums par pabalstu - 50% atlaide no maksas par pusdienām vispārizglītojošā izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē daudzbērnu ģimenes bērnam (DOC, PDF)

Iesniegums par pabalsta piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei skolēnam (DOC, PDF)

Iesniegums par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem (DOC, PDF)

Iesniegums sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai citas pašvaldības aprūpes institūcijā (DOC, PDF)

Iesniegums sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai pansionātā `Preiļi` (DOC, PDF)

Bāriņtiesa

Aizbildņa gada norēķins (DOC)

Aizgādņa gada norēķins (DOC)

Gada norēķins par bērna mantu (DOC)

Dzimtsarakstu nodaļa

Iesniegums laulības apliecības izsniegšanai (DOC) 

Iesniegums miršanas apliecības izsniegšanai (DOC) 

Iesniegums šķiršanas izraksta izsniegšanai (DOC) 

Iesniegums dzimšanas apliecības izsniegšanai (DOC) 

Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde Pasaciņa

Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Preiļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un
"Iesniegums bērna uzņemšanai pirmskolas izglītības iestādē" (DOC, 2011.11.22).

Būvvalde

Būvatļaujas pieprasījums - PDF ; DOC 

Būvniecības/būves nojaukšanas iesniegums – uzskaites karte - PDF ; DOC 

Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai - PDF ; DOC 

Vienkāršotā apliecinājuma karte - PDF ; DOC 

Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte - PDF ; DOC 

Pieteikums reklāmas/izkārtnes objekta izvietošanai saistībā ar zemi - PDF ; DOC 

 SIA " Preiļu saimnieks"

Iesniegums Nr.1 - Iesnieguma veidlapa fiziskām personām (DOC)

Iesniegums Nr.2 - Iesnieguma veidlapa juridiskām personām (DOC)

Iesniegums Nr.3 - Iesnieguma veidlapa par tehnisko noteikumu saņemšanu, lai pievienotos maģistrālajam ūdensvadam un kanalizācijas tīkliem (DOC)

Iesniegums Nr.4 - Iesnieguma veidlapa par rēķinu saņemšanu e-pastā (DOC)

Nekustamais īpašums

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību (DOC, PDF)

Iesniegums par nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesībām (DOC, PDF

Atpakaļ