Iesniegumi, veidlapas


Standarta iesniegums (doc, 14 kB)
Standarta iesniegums (Elektroniskais formāts, rtf)

Dzīvesvietas deklarēšana (doc)
Dzīvesvietas deklarēšana (rtf)

Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu (RTF, 2014.04.16.) 

Kas jādara, lai saņemtu izziņu par personas vai tās nepilngadīga bērna deklarēto dzīvesvietu? (PDF)  
Iesniegums (DOC, PDF, 2018.03.05.)

Iesniegums individuālā darba reģistrēšanai (doc)
Iesniegums individuālā darba reģistrēšanai (Elektroniskais formāts, rtf)

Veidlapa telpu ierīkošanai uzņēmējdarbības veikšanai (doc)
Veidlapa telpu ierīkošanai uzņēmējdarbības veikšanai (Elektroniskais formāts, rtf)

Preiļu novada Labklājības pārvalde

Iesniegums grāmatvedības daļai (ja pabalstu lūdz pārskaitīt uz bankas norēķinu kontu) (DOC, PDF)

Iesniegums par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanu (DOC, PDF)

Iesniegums par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu (DOC, PDF)

Iesniegums par brīvpusdienu piešķiršanu trūcīgas ģimenes bērnam, par pabalstu - 50% atlaide no maksas par trūcīgas ģimenes bērna ēdināšanu vispārizglītojošā izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē (DOC, PDF)

Iesniegums par pabalstu - 50% atlaide no maksas par pusdienām vispārizglītojošā izglītības iestādē un pirmskolas izglītības iestādē daudzbērnu ģimenes bērnam (DOC, PDF)

Iesniegums par pabalsta piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei skolēnam (DOC, PDF)

Iesniegums par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem (DOC, PDF)

Iesniegums sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai citas pašvaldības aprūpes institūcijā (DOC, PDF)

Iesniegums sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai pansionātā `Preiļi` (DOC, PDF)

Iesniegums par Dienas aprūpes centra pakalpojumu personām ar funkcionāliem traucējumiem (DOC, PDF)

Iesniegums par Dienas aprūpes centra pakalpojumu personām ar funkcionāliem traucējumiem bez aizgādņa (DOC, PDF)

Pieprasījums ģimenes ārstam (DOC, PDF)

Psihiatra atzinums par pesronas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām seociālo pakalpojumu saņemšanai (DOC, PDF)

Bāriņtiesa

Aizbildņa gada norēķins (DOC)

Aizgādņa gada norēķins (DOC)

Gada norēķins par bērna mantu (DOC)

Dzimtsarakstu nodaļa

Iesniegums laulības apliecības izsniegšanai (DOC) 

Iesniegums miršanas apliecības izsniegšanai (DOC) 

Iesniegums šķiršanas izraksta izsniegšanai (DOC) 

Iesniegums dzimšanas apliecības izsniegšanai (DOC) 

Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde Pasaciņa

Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Preiļu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un
"Iesniegums bērna uzņemšanai pirmskolas izglītības iestādē" (DOC, 2015.08.27).

Būvvalde

Iesniegums par būves neesamību (DOC) 

MK not. Nr. 500- Vispārīgie būvnoteikumi (ZIP) 

MK not. Nr. 501- Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība (ZIP) 

MK not. Nr. 529- Ēku būvnoteikumi (ZIP) ar izmaiņām uz 01.03.2017. 

MK not. Nr. 253- Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi (ZIP) 

MK not. Nr. 551- Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi (ZIP) 

MK not. Nr. 573- Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi (ZIP) 

MK not. Nr. 633- Autoceļu un ielu būvnoteikumi (ZIP) 

 SIA " Preiļu saimnieks"

Iesniegums Nr.1 - Iesnieguma veidlapa fiziskām personām (DOC)

Iesniegums Nr.2 - Iesnieguma veidlapa juridiskām personām (DOC)

Iesniegums Nr.3 - Iesnieguma veidlapa par tehnisko noteikumu saņemšanu, lai pievienotos maģistrālajam ūdensvadam un kanalizācijas tīkliem (DOC)

Iesniegums Nr.4 - Iesnieguma veidlapa par rēķinu saņemšanu e-pastā (DOC) 

Tehnisko noteikumu pieprasījuma veidlapa par objektu pievienošanu Preiļu pilsētas/Līču ciema/Aizkalnes ciema ūdensvada/kanalizācijas tīklam DOC, PDF 

Nekustamais īpašums

Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību (DOC, PDF)

Iesniegums par nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesībām (DOC, PDF

Par mobilajiem tālruņiem

Kas jādara, lai saņemtu izziņu par personas vai tās nepilngadīga bērna deklarēto dzīvesvietu?

Atpakaļ