Adrese: Raiņa bulv.26, Preiļi, LV 5301
Direktors - Edgars Znutiņš

Kontaktinformācija

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas NOLIKUMS (PDF, 2010.10.28.) 


PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS (DOC)

NOTEIKUMI PAR PREIĻU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS AUDZĒKŅU VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMU PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS (PDF,2012.03.01.) 

Preiļu Mūzikas un mākslas skolas pakalpojumu maksas ar 2015. gada 1. septembri.

- Vecāku līdzfinansējums vienam  audzēknim mēnesī - 12,00 EUR;
- Klavieru nomas maksa mēnesī - 6,00 EUR;
- Vijoles, pūšamo instrumentu un akordeona nomas maksa mēnesī  - 4,00 EUR.

Vecāku līdzfinansējumu var pārskaitīt uz sekojošiem bankas kontiem:
AS SEB banka: LV08UNLA0026000130630
vai
AS Swedbank: LV81HABA0551019925560
Saņēmējs: Preiļu novada dome
Reģistrācijas nr. 90000065720
Maksājumu mērķī norādīt:
Vecāku līdzfinansējums par Mūzikas un mākslas skolu (MMS), audzēkņa vārds, uzvārds.


Preiļu Mūzikas un mākslas skola audzēkņu sasniegumi 2010./2011. mācību gadā (PDF) 

Preiļu Mūzikas un mākslas skola audzēkņu sasniegumi 2012./2013. mācību gadā (PDF) 

Preiļu Mūzikas un mākslas skola audzēkņu sasniegumi 2014./2015. mācību gadā (PDF) 

Preiļu Mūzikas un mākslas skola audzēkņu sasniegumi 2016./2017. mācību gadā (PDF)


Skola dibināta 1964. gadā. 2003. gadā darbu uzsāk arī mākslas nodaļa.

Skolā audzēkņi apgūst 13 profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmas.

Taustiņinstrumentu spēle – Klavierspēle un Akordeona spēle
Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle
Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle, Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Trompetes spēle, Trombona spēle, Mežraga spēle, Eifonija spēle un Tubas spēle
Vokālā mūzika - Kora klase
Vizuāli plastiskā māksla

2012. gadā tiek licencēta jauna programma Vokālā mūzika – Kora klase Visas pārējās programmas atkārtoti licencētas 2008. gada maijā uz 10 gadiem. 2014. gada maijā skola tiek akreditēta uz 6 gadiem.

2014. gada 26. aprīlī skola nosvinēja savu 50. pastāvēšanas gadadienu, sarīkojot  jubilejas koncertu, kurā muzicēja gan labākie audzēkņi un kolektīvi, gan absolventi.

Skolā darbojas pūtēju un akordeonistu orķestri, vijolnieku, pūtēju un akordeonistu ansambļi un koris.

Pūtēju orķestris ir viens no visilgāk pastāvošajiem skolas kolektīviem. 2005. gada aprīlī orķestris koncertēja Francijā.

Skolas kolektīvam ir izveidojusies cieša draudzība un radoša sadarbība ar Lietuvas kolēģiem - Utenas mūzikas skolu un Mākslas skolu. Mūsu mūzikas nodaļas audzēkņi ir piedalījušies arī Utenas mūzikas skolas organizētajos „Klavieru ansambļu” un „Jauno talantu” starptautiskajos konkursos. Jau septīto gadu skolas audzēkņi kopā ar Līvānu mūzikas skolu piedalās starptautiskajā bērnu un jauniešu konkursā „Soli Deo Gloria” Goricā (Vācijā), ko organizē Luterāņu biedrība.

2014./15. mācību gadā skolā mācījās 227 audzēkņi mūzikas nodaļā 145 un mākslas nodaļā 82. Skolu pabeidza 33 audzēkņi :

16 programmā Vizuāli plastiskā māksla;
6 programmā Taustiņinstrumentu spēle -Klavierspēle;
2 programmā Stīgu instrumentu spēle- Vijoļspēle;
4 programmā Taustiņinstrumentu spēle- Akordeona spēle;
1 programmā Pūšaminstrumentu spēle Flautas spēle;
3 programmā Pūšaminstrumentu spēle Saksofona spēle;
1 programmā Pūšaminstrumentu spēle Klarnetes spēle.

Skolas audzēkņi regulāri piedalās Valsts konkursos, reģiona pasākumos, skatēs un festivālos.