Dzimtsarakstu nodaļa


Raiņa bulvāris 24, Preiļi, LV 5301
tālrunis: 65322692
e-pasts: dzimtsarakstu.nodala@preili.lv

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Liāna Loginova-Plivda

Darbinieku kontaktinformācija 

Dzimtsarakstu nodaļas nolikums (PDF) 

Iesniegumu veidlapas 

Pārskats par Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļā 2017. gadā veikto darbu (PDF)

Dzimtsarakstu nodaļas pieder pie tiesību aizsardzības institūcijām. Par to dibināšanas datumu uzskata 1921. gada 18. februāri, kad Latvijas Satversmes sapulce pieņēma Likumu par civilstāvokļa aktu reģistrāciju. Tajā teikts, ka „civilstāvokļa aktu reģistrāciju pārzin laicīgas iestādes, kuras sauc par dzimtsarakstu nodaļām”. Līdz tam laulības, dzimšanas un miršanas gadījumus reģistrēja tikai baznīcās.

Preiļu rajonā pirmā dzimtsarakstu nodaļa tika nodibināta 1922. gada 1. jūlijā Preiļu pagastā. Tā apkalpoja gan pagasta, gan Preiļu miesta iedzīvotājus. 1927. gada februārī izveidojās Preiļu pilsētas dzimtsarakstu nodaļa. Šīs abas iestādes līdztekus pastāvēja līdz 1949. gadam. Tās apvienojot, izveidoja Preiļu rajona dzimtsarakstu nodaļu, kura pastāvēja līdz 1993. gada 31. decembrim. 1994. gada 1. janvārī, kad dzimtsarakstu nodaļas tika nodibinātas visās pašvaldībās, Preiļos atkal atjaunoja pilsētas dzimtsarakstu nodaļu. 2001. gadā, apvienojoties Preiļu pilsētai, Preiļu un Aizkalnes pagastiem, izveidota Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļa. No 2009. gada 1. septembra tika likvidētas Pelēču un Saunas pagastu dzimtsarakstu nodaļas, un līdz ar to paplašinājās Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas darbības iecirknis.

Nodaļas arhīvā glabājas visa rajona dzimtsarakstu dokumenti (ar nelieliem izņēmumiem) no 1906. līdz 1993. gadam, kā arī Preiļu pilsētas, Preiļu, Aizkalnes, Pelēču un Saunas pagastu dzimtsarakstu nodaļu reģistri no 1994. gada.

Apmeklētāju  pieņemšanas  laiks:  
katru darbdienu 8.30 - 12.00 un 13.00 - 16.30
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki sniedz bezmaksas konsultācijas visos jautājumos, kas saistīti ar civilstāvokļa aktiem un to reģistrāciju.

Esiet laipni gaidīti! Mēs Jums piedāvājam šādus pakalpojumus:

Pamatojoties uz MK 2013. gada 27. septembra "Noteikumiem Nr. 906 par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu" valsts nodevas likmes ir šādas:

Laulības reģistrācija (valsts nodeva – € 14,-)

• Iesniedzamie dokumenti:
• iesniegums (speciāla veidlapa, aizpildāma nodaļā),
• pases,
• dokuments par iepriekšējās laulības pārtraukšanu, ja stājas atkārtotā laulībā,
• ārvalstniekiem – savas valsts izziņa par to, ka nav šķēršļu laulības reģistrācijai Latvijas Republikā.

Jaundzimušo  reģistrācija (bezmaksas)

Iesniedzamie dokumenti:
• medicīnas apliecība par bērna dzimšanu, 
• vecāku pases,
• laulības apliecība.

Paternitātes  atzīšana (bezmaksas)

Iesniedzamie dokumenti:
• vecāku kopējs iesniegums (speciāla veidlapa, aizpildāma nodaļā) vai tiesas spriedums,
• medicīnas apliecība par bērna dzimšanu vai bērna dzimšanas apliecība,
• vecāku pases.

Miršanas fakta reģistrācija (bezmaksas)

Iesniedzamie dokumenti:
• medicīnas apliecība par nāves cēloni,
• mirušās personas pase.

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa (valsts nodeva € 71,14,-)

Iesniedzamie dokumenti:
• iesniegums (speciāla veidlapa, aizpildāma nodaļā),
• personas pase,
• dzimšanas apliecība,
• fotokartiņa,
• citi lietā nepieciešamie dokumenti.

Reģistra aktualizēšana vai atjaunošana (valsts nodeva - € 7,-)

Iesniedzamie dokumenti:
• Iesniegums,
• personas pase,
• citi lietā nepieciešamie dokumenti.

Atkārtotas apliecības izsniegšana (valsts nodeva - € 7,-)
Iesniedzamie dokumenti:
• iesniegums,
• dokumenta saņēmēja pase.

Izziņu par civilstāvokļa aktu reģistrāciju izsniegšana (pašvaldības nodeva - € 1,42)

Atpakaļ