E–pakalpojumi


 

Nacionālās programmas projekta „Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana” Preiļu novada domes apakš projekta „IT infrastruktūras un cilvēkresursu prasmju pilnveidošana Preiļu novada un rajona attīstībai” galvenie mērķi bija labiekārtot Informācijas tehnoloģiju (IT) centru, ieviest novada domē elektronisko dokumentu aprites sistēmu un izstrādāt e-pakalpojumus novada iedzīvotājiem. E-pakalpojums no parasta pakalpojuma atšķiras ar to, ka to var saņemt izmantojot informācijas tehnoloģijas. Izmantojot e-pakalpojumus iedzīvotāji var caur Internetu iepazīties ar pakalpojuma saturu un tā saņemšanas kārtību.

Preiļu novada dome pieņem ar drošu elektronisku parakstu noformētus dokumentus, kuriem izmantoti Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumos Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 10. punktā minētie datņu formāti, kā arī Preiļu novada dome pieņem šādus datņu formātus:

  • noformētam tekstam – DOC un DOCX;
  • elektroniskajām tabulām – XLS un XLSX
  • portatīvā dokumenta formātu PDF.

Dokumentus, kas noformēti ar drošu elektronisku parakstu, sūtīt uz e-pasta adresi: dome@preili.lv

Iedzīvotāji iesniegumus var sūtīt gan elektroniski parakstītus, gan arī parakstītus ar roku. 

Piedāvājam iedzīvotājiem izmantot Preiļu novada domē iesniedzamās veidlapas.
Veidlapas var atvērt un iepazīties ar tām. Pastāv vairāki varianti kā var rīkoties ar iesniedzamo dokumentu:
1) ja datoram ir pieslēgts printeris, tad jebkuru veidlapu var izdrukāt, ar roku aizpildīt, parakstīt un nogādāt novada domē,
2) ja datoram ir pieslēgts printeris, tad jebkuru veidlapu var uz datora aizpildīt, tad izdrukāt, parakstīt un nogādāt novada domē,
3) veidlapu var atvērt, ar datora palīdzību aizpildīt, elektroniski parakstīt un nosūtīt uz novada domes e-pastu: dome@preili.lv.

Vairāk par elektronisko parakstu var iepazīties mājas lapā: www.eparaksts.lv 

Apmeklētāji veidlapas var apskatīt, izdrukāt, aizpildīt arī uz vietas novada domē, izmantojot apmeklētājiem paredzēto datoru.

Atpakaļ