Projekti


PREIĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS PROJEKTI 2018. GADĀ
(DATI UZ 2018. GADA 31. AUGUSTU) (PDF)

PREIĻU NOVADA DOMES PROJEKTI 2016.-2018.
(DATI UZ 2017. GADA 15. MARTU) (PDF)

Preiļu novada domes īstenojamie projekti 2013.-2014. 

(dati uz 2014. gada 1. februāri) (PDF, 2014.02.01.) 


Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā (2010.10.12.) 

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā (2010.10.12.)  

Energoaudits un tehniskā dokumentācija daudzdzīvokļu mājas Preiļos Daugavpils ielā 70 energoefektivitātes paaugstināšanai 

Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” filiāles „Auseklītis” 2. un 3. kārtas renovācija 

Preiļu novada Krīzes centra izveide Preiļu novada Pansijā

Projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Preiļu 2.vidusskolā” realizācija 

Inovatīvie E-pakalpojumi ūdens apgādes vadībai

LLIII-166 „Animaterapijas izmantošana Latvijas – Lietuvas pierobežas pašvaldību sociālās vides stiprināšanai” 

Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Preiļu slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu izmaksu efektivitāti /īstenotājs SIA „Preiļu slimnīca”/

Preiļu novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālas aprūpes pakalpojumu pilnveidošana (2011.03.22.) 

Preiļu novada domes Attīstības daļas administratīvās kapacitātes stiprināšana (2011.03.30.) 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Preiļos 

Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Preiļos 

Izglītības iestāžu informatizācija (2010.06.07) 

Gājēju ietves un veloceliņa izbūve no Brīvības ielas Preiļos Līču ciema virzienā (2012.05.08) 

1DP/1.5.2.2.3/11APIA/SIF/090” Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību darbinieku kapacitātes paaugstināšana ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu apguvē”

Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekts Nr. LLIV-281 „Ilgtspējīga sadarbība „Baltais putns” starp Augšzemi un Latgali”(“The White Bird”) 

Rēzeknes ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz Kalnu ielai, Preiļos (2012.10.19) 

Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība (2012.10.22) 

Igaunijas – Latvijas - Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013 projekts ELRI-109 „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas – Latvijas – Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros”/ „ESTLATRUS TRAFFIC” (2012.04.02.) 

Projekts „Salas pamatskola - izglītība mazam un lielam, kultūras, sociālais,garīgais centrs kopienā” 

Pārrobežu sadarbības Programmas Latvija – Lietuva- Baltkrievija projekts LLB-2-255 „Veselīga dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežu reģionos”/ „Move for life” (2013.03.21.) 

Pārrobežu sadarbības Programmas Igaunija- Latvija- Krievija projekts ELRII- 349 „Ūdens vides aizsardzības un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”/ „AQUA LIFE” (2013.07.01.) 

Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana (2013.09.18.) 

Informatīvo zīmju izgatavošana un uzstādīšana pie kultūrvēsturiski nozīmīgiem objektiem Preiļu novadā" (2013.07.15.) 

Preiļu novada Aizkalnes tautas nama ēkas vienkāršotā rekonstrukcija (2013.07.15.) 

Ielu vingrošanas laukuma izveide Preiļos (2013.07.15.) 

Dienvidlatgales tērpu iegāde Saunas pagasta etnogrāfiskajam ansamblim "Naktineica" (2013.07.15.)

Sociālās integrācijas mehānismi bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām (2013.10.01.)  

Apstiprināts Preiļu novada domes projekts Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/075 „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Preiļu novadā” (2014.10.20.)  

Atpakaļ