Preiļu novada domes komisijas


Preiļu novada zemes komisija 
Komisijas priekšsēdētāja Vita Patmalniece 
Komisijas locekļi: Jānis Anspoks, Maruta Plivda, VZD pārstāvis
Komisija darbojas, pamatojoties uz likumu "Par zemes komisijām".

Komisija darījumu izvērtēšanai ar lauksamniecības zemi
Komisijas priekšsēdētāja Vita Patmalniece 
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Inta Klindžāne
Komisijas locekļi: Elza Spodra Elste, Sanita Līkais-Ivdre, Sanita Meļko

Preiļu novada nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija 
Komisijas priekšsēdētāja Vita Patmalniece
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Anna Bulmeistare
Komisijas locekļi: Vitālijs Plivda, Inta Klindžāne 
Komisijas nolikums (PDF, 2012.09.27)

Preiļu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisija 
Komisijas priekšsēdētāja Svetlana Kurmeļova
Komisijas locekļi: Inta Klindžāne, Zenta Andrejeva 
Komisijas nolikums (PDF, 2012.06.12)

Preiļu novada administratīvā komisija 
Komisijas priekšsēdētājs Ēvalds Vilcāns
Komisijas locekļi: Jāzeps Bogotais, Svetlana Kurmeļova, Aija Leščanova, Dzintra Šmukste
Komisija darbojas, pamatojoties uz Latvijas administratīvo pārkāpumu  kodeksu.

Preiļu novada vēlēšanu komisija 
Komisijas priekšsēdētāja Natālija Pīzele
Komisijas locekļi: Silvija Potapova, Aivars Podskočijs, Anita Rumpe, Aleksandrs Utināns, Normunds Skutelis
Komisijas sekretāre: Anna Bulmeistere
Komisija darbojas, pamatojoties uz likuma "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām" 5. panta 1. daļu.

Preiļu novada iepirkumu komisija 
Komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs
Komisijas locekļi: Bonifācijs Kļavinskis, Irēna Rancāne, Jānis Skutels, Irīna Elste
Komisija darbojas, pamatojoties uz "Publisko iepirkumu likumu".
Komisijas nolikums (PDF, 2014.12.22)

Preiļu novada administratīvo aktu strīdu komisija 
Komisijas priekšsēdētāja Maruta Plivda
Komisijas locekļi: Lauris Pastars, Juris Kovaļevskis

Atpakaļ