Preiļu novada domes komisijas


Preiļu novada darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja Vita Biezaite
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Inta Klindžāne
Komisijas locekļi: Elza Spodra Elste, Inta Zīmele, Zita Pastare 

Preiļu novada nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija 
Komisijas priekšsēdētāja Vita Biezaite
Komisijas priekšsēdētāja vietniece Inta Klindžāne
Komisijas locekļi: Māris Leikučs, Inta Rumaka 
Komisijas nolikums (PDF, 2012.09.27)

Preiļu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisija 
Komisijas priekšsēdētāja Svetlana Kurmeļova
Komisijas locekļi: Inta Klindžāne, Zenta Andrejeva 
Komisijas nolikums (PDF, 2012.06.12)

Preiļu novada administratīvā komisija 
Komisijas priekšsēdētājs 
Komisijas locekļi: Valentīna Liniņa, Iveta Stašulāne, Irīna Elste, Ēvalds Vilcāns, Jāzeps Bogotais
Komisija darbojas, pamatojoties uz Latvijas administratīvo pārkāpumu  kodeksu.

Preiļu novada vēlēšanu komisija 
Komisijas priekšsēdētājs: Uldis Čerpakovskis
Komisijas locekļi: Aivars Podskočijs, Normunds Skutels, Žanete Beča, Santa Ancāne, Vita Skrinda
Komisijas sekretāre: Anita Rumpe
Komisija darbojas, pamatojoties uz likuma "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām" 5. panta 1. daļu.

Preiļu novada iepirkumu komisija 
Komisijas priekšsēdētājs 
Komisijas locekļi: Bonifācijs Kļavinskis, Vladimirs Ivanovs, Aldis Džeriņš, Kristīne Ruča, Irīna Elste
Komisija darbojas, pamatojoties uz "Publisko iepirkumu likumu".
Komisijas nolikums (PDF, 2014.12.22)

Preiļu novada administratīvo aktu strīdu komisija 
Komisijas priekšsēdētāja Maruta Plivda
Komisijas locekļi: Ēvalds Vilcāns, Juris Želvis

Preiļu novada starpinstitucionālās sadarbības komisija
Komisijas priekšsēdētājs: Andrejs Zagorskis
Preiļu novada Bāriņtiesas pārstāvis – Natālija Rivža, Preiļu novada Labklājības pārvaldes pārstāvis - Ritma Vigule, Preiļu novada Izglītības pārvaldes pārstāvis - Anita Džeriņa, Valsts Probācijas dienesta pārstāvis – pēc deleģējuma, Valsts policijas pārstāvis – pēc deleģējuma

Preiļu novada medību koordinācijas komisija
Preiļu novada domes pārstāvis - Juris Želvis, Lauku atbalsta dienesta pārstāvis - pēc deleģējuma, Valsts meža dienesta pārstāvis - pēc deleģējuma

Preiļu novada sadarbības vienība (komisija) sociālajam riskam pakļauto bērnu/jauniešu atbalstam
Sadarbības vienības (komisijas) vadītājs Andrejs Zagorskis
Sadarbības vienības (komisijas) locekļi: Anda Mihailova, Ritma Vigule, Anita Džeriņa, Elita Jaudzema, Anita Puga
Komisijas nolikums (PDF, 2012.11.29) 

Atpakaļ