Preiļu novada domes komisijas


Preiļu novada darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija
Komisijas priekšsēdētāja: Vita Biezaite
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Inta Klindžāne
Komisijas locekļi: Elza Spodra Elste, Inta Zīmele, Zita Pastare 

Preiļu novada nekustamā īpašuma privatizācijas un atsavināšanas komisija 
Komisijas priekšsēdētāja: Vita Biezaite
Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Inta Klindžāne
Komisijas locekļi: Māris Leikučs, Inta Rumaka 
Komisijas nolikums (PDF, 2012.09.27)

Preiļu novada dzīvojamo māju privatizācijas komisija 
Komisijas priekšsēdētāja: Svetlana Kurmeļova
Komisijas locekļi: Inta Klindžāne, Zenta Andrejeva 
Komisijas nolikums (PDF, 2012.06.12)

Preiļu novada administratīvā komisija 
Komisijas priekšsēdētājs: 
Komisijas locekļi: Valentīna Liniņa, Iveta Stašulāne, Irīna Elste, Ēvalds Vilcāns, Jāzeps Bogotais
Komisija darbojas, pamatojoties uz Latvijas administratīvo pārkāpumu  kodeksu.

Preiļu novada vēlēšanu komisija 
Komisijas priekšsēdētājs: Uldis Čerpakovskis
Komisijas locekļi: Aivars Podskočijs, Žanete Beča, Santa Ancāne, Vita Skrinda, Sarmīte Ivanāne
Komisijas sekretāre: Anita Rumpe
Komisija darbojas, pamatojoties uz likuma "Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām" 5. panta 1. daļu.

Preiļu novada iepirkumu komisija 
Komisijas priekšsēdētājs: 
Komisijas locekļi: Bonifācijs Kļavinskis, Vladimirs Ivanovs, Aldis Džeriņš, Kristīne Ruča, Irīna Elste
Komisija darbojas, pamatojoties uz "Publisko iepirkumu likumu".
Komisijas nolikums (PDF, 2014.12.22)

Preiļu novada administratīvo aktu strīdu komisija 
Komisijas priekšsēdētāja: Maruta Plivda
Komisijas locekļi: Ēvalds Vilcāns, Juris Želvis

Preiļu novada starpinstitucionālās sadarbības komisija
Komisijas priekšsēdētājs: Andrejs Zagorskis
Preiļu novada Bāriņtiesas pārstāvis – Natālija Rivža, Preiļu novada Labklājības pārvaldes pārstāvis - Ritma Vigule, Preiļu novada Izglītības pārvaldes pārstāvis - Anita Džeriņa, Valsts Probācijas dienesta pārstāvis – pēc deleģējuma, Valsts policijas pārstāvis – pēc deleģējuma

Preiļu novada medību koordinācijas komisija
Preiļu novada domes pārstāvis - Juris Želvis, Lauku atbalsta dienesta pārstāvis - pēc deleģējuma, Valsts meža dienesta pārstāvis - pēc deleģējuma

Preiļu novada sadarbības vienība (komisija) sociālajam riskam pakļauto bērnu/jauniešu atbalstam
Sadarbības vienības (komisijas) vadītājs: Andrejs Zagorskis
Sadarbības vienības (komisijas) locekļi: Anda Mihailova, Ritma Vigule, Anita Džeriņa, Elita Jaudzema, Anita Puga
Komisijas nolikums (PDF, 2012.11.29) 

Atpakaļ