Kontaktinformācija


Preiļu novada dome
Adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV 5301; Tālrunis +371 653 22766; E-pasts: dome@preili.lv,
Reģ. Nr. 90000065720.

AS SEB banka, kods UNLALV2X, Konts Nr. LV08UNLA0026000130630
AS SWEDBANK, kods HABALV22, Konts Nr. LV81HABA0551019925560

Preiļu novada domes darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8.00 – 12.00 un plkst. 13.00 - 18.00
Otrdienās no plkst. 8.00 – 12.00 un plkst. 13.00 - 17.00
Trešdienās no plkst. 8.00 – 12.00 un plkst. 13.00 - 17.00
Ceturtdienās no plkst. 8.00 – 12.00 un plkst. 13.00 - 17.00
Piektdienās no plkst. 8.00 – 12.00 un plkst. 13.00 - 16.00 

Katru darbadienu pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 - 13.00
Brīvdienas – sestdiena, svētdiena.
Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks tiek saīsināts par vienu stundu.

Preiļu novada domes darbinieki un to kontaktinformācja 
Amats Vārds, uzvārds Tālr. Mob.tālr. e-pasts

 DOME

 


Domes priekšsēdētāja Maruta Plivda 65307320 29396610

maruta.plivda@preili.lv
Apmeklētājus pieņem otrdienās plkst. 14.00 - 17.00
(novada domes 30. kabinetā)

     

 

 IZPILDINSTITŪCIJA        
Izpilddirektors Vladimirs Ivanovs 65307322 26458552 vladimirs.ivanovs@preili.lv
Apmeklētājus pieņem trešdienās plkst. 9.00 – 12.00
(novada domes 31. kabinetā)
 Administratīvā daļa        
Pašvaldības sekretāre Vita Skrinda 65307320 29414930  vita.skrinda@preili.lv
Lietvede  Ineta Trūpa  65322766    
Sabiedrisko attiecību speciāliste  Maija Paegle 65307321 26556613  maija.paegle@preili.lv
Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra speciāliste Anna Bulmeistere 65322766 29171324 dome@preili.lv
Mājas lapas satura redaktore Ilona Vilcāne 65307321
26491947 ilona.vilcane@preili.lv
Finanšu analītiķe Lilija Ostrovska 65307324 26484376 lilija.ostrovska@preili.lv
Finanšu analītiķe Broņislava Savicka 65322766 29494423
bronislava.savicka@preili.lv
Personāla speciāliste Anita Kairāne 65322766   anita.kairane@preili.lv
Darba aizsardzības speciālists Jānis Laizāns 65307327 29475459  janis.laizans@preili.lv

 Nekustamā īpašuma daļa

       
Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite 65307328 28367578 vita.biezaite@preili.lv
Nodokļu (nodevu) administratore Svetlana Kurmeļova 65307325 29409023
svetlana.kurmelova@preili.lv 
Nodokļu (nodevu) administratore Sanita Līkais - Ivdre 65312333

sanita.likais@preili.lv
Speciāliste mājokļu jautājumos Zenta Andrejeva 65322921   zenta.andrejeva@preili.lv

 Grāmatvedības daļa

       
Daļas vadītāja – galvenā grāmatvede Skaidra Mukāne 65307320 26494885 skaidra.mukane@preili.lv
Daļas vadītājas vietniece Marija Pastare 65307326 20232553 marija.pastare@preili.lv
Grāmatvede Sandra Patmalniece 65307326   sandra.patmalniece@preili.lv 
Grāmatvede Inga Teilāne 65307320   inga.teilane@preili.lv
Algu grāmatvede Raisa Lapuha 65307329   raisa.lapuha@preili.lv
Algu grāmatvede Marija Lazdāne 65307329   marija.lazdane@preili.lv
Grāmatvede  Olga Afremenkova 65307320   olga.afremenkova@preili.lv
Grāmatvede Jolanta Gžibovska 65307320  
Algu grāmatvede Ilga Sitnika 65307320   ilga.sitnika@preili.lv

 Juridiskā daļa

       
Juridiskās daļas vadītājs Aldis Džeriņš 65322766 29481795 aldis.dzerins@preili.lv
Juriste Inta Klindžāne  65322766 26488576 inta.klindzane@preili.lv  
Juriste  Irīna Elste 65322766   irina.elste@preili.lv

 Attīstības daļa

       
Attīstības daļas vadītājs Zigmārs Erts 65322766 29433146 zigmars.erts@preili.lv
Projektu vadītāja Sanita Meļko 65322766
sanita.melko@preili.lv
Projekta koordinatore Laura Džeriņa 65322766   laura.dzerina@preili.lv
Projekta koordinatore Līga Upeniece 65322766   liga.upeniece@preili.lv 
Konsultante (inovācijas, bizness) Ineta Liepniece 65321553 26636243 ineta.liepniece@preili.lv

 Tehniskā daļa

       
Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels 65307327 26432521 janis.skutels@preili.lv
Vecākais kontrolieris Anatolijs Petrovs 65307327 29192663 anatolijs.petrovs@preili.lv
Kontrolieris Ilmārs Ivdris 65307327 26693760 ilmars.ivdris@preili.lv
Tehniskais speciālists Valdas Martinkus 65322766 27830839 valdas.martinkus@preili.lv
Tehniskais speciālists Vitālijs Upenieks 65322766 26527694 dome@preili.lv
         
Mikroautobusa vadītājs Jānis Sondors   28342460  
Automobiļa vadītājs Vasīlijs Leščovs   27823209  
  
Preiļu novada domes iestāžu un struktūrvienību darbinieku kontaktinformācja
Amats Vārds, uzvārds Tālr. Mob.tālr. e-pasts

 IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

Raiņa bulvāris 19, Preiļi 65322332 29297976 preiluip@pvg.edu.lv
Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis 65322332 29297976 preiluipvad@pvg.edu.lv 
Bērnu tiesību un pirmsskolas speciālists Anita Džeriņa 65322920 26571178  preiluipbties@pvg.edu.lv 
Skolu metodiskā darba speciālists Valentīna Karpušenko  65322332 29298546  preiluipmc@pvg.edu.lv 
Mācību dokumentācijas speciālists Marija Ivbule 65322332 29298546  preiluiplietv@pvg.edu.lv
Skolu informācijas tehnoloģiju un projektu speciālists Valdis Lociks 65322920  26124687 preiluip@pvg.edu.lv
 IZGLĪTĪBAS IESTĀDES    
 Preiļu Valsts ģimnāzija Kooperatīva iela 6, Preiļi 65321663
fakss 65321745
27837790 preiluvalstsgim@pvg.edu.lv
Direktore Ligita Pauniņa     29103598 ligita.paunina@preili.lv 
Dežurante   65321663 27833067   
 Preiļu 2. vidusskola A.Paulāna iela 2, Preiļi tālr./fakss 65322184   preilu2vsk@preili.lv
Direktore Nadežda Hļebņikova 65322501 26601657
29567099 
nadezda.hlebnikova@preili.lv 
Direktora vietniece izglītības jomā Anda Mihailova 65321351  26811459  
Direktora vietniece audzināšanas darbā Rimma Gavrilova 65322640   26492509  
Direktora vietniece audzināšanas darbā Žanna Ļebedeviča 65322640  29702281  
Direktora vietnieks informātikas jomā Aivars Podskočijs   29612899  
Direktora vietniece saimniecības darbā Marija Aniščenko 65322184 27099576  
Sekretāre Velta Pūga 65322184  27099576  
 Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola Celtnieku iela 2, Preiļi fakss
65321401
  preiluvakvsk@preili.lv 
Direktore Klavdija Zarāne  65321401 26241558 klaudija.zarane@preili.lv 
Direktores vietniece Sandra Zagorska   29265013  
 Preiļu 1. pamatskola Daugavpils iela 34, Preiļi 65322749
  preilu1psk@preili.lv
Direktore Nora Šņepste  65322749 28618471 nora.snepste@preili.lv
Direktores vietniece mācību darbā Ilze Broka 65322558  28324079   
Direktores vietniece mācību darbā Anna-Dzidra Bernāne  65307291  26182844  
Direktores vietnieks informātikas jautājumos Pēteris Bernāns  65307291   preilu1psk@preili.lv
Direktores vietniece audzināšanas darbā Digna Prodniece  65307293    
Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā Gunārs Avotiņš 65322084 29224572   
Kancelejas vadītāja Ligita Trubača 65322084    
Bibliotekāre J. Beļajeva  65307294     
Skolas medmāsa N. Volkova 65307292     
Ēdnīca V. Mazure 65322830     
 Pirmskolas izglītības iestāde `Pasaciņa` Celtnieku iela 10a 65321503 26003650 preilupirmsk@preili.lv

Mehanizatoru iela 4 65323300 26003650 preilupirmsk@preili.lv
PII `Pasaciņa` vadītāja Dace Verbicka  65321503  26622712 dace.verbicka@preili.lv
 Pelēču pamatskola Skolas iela 4, Pelēči 65326155
  pelecupsk@preili.lv 
Direktore  Anna Karčevska 65326155 26425113 anna.karcevska@preili.lv
 Priekuļu sākumskola  Skolas iela 8, Prīkuļi     priekulupsk@preili.lv
Direktore Ruta Rožāne   65329886
26300573  ruta.rozane@preili.lv  
 Salas pamatskola Smelteri, Saunas pag. 65326400
  salaspsk@preili.lv
Direktore Anita Vjakse 65326400 29193839 salaspsk@preili.lv
 Preiļu novada mūzikas un mākslas skola Raiņa bulvāris 26, Preiļi 65322542   preilumuzsk@preili.lv
Direktors Alberts Vucāns   26456609 alberts.vucans@preili.lv
Dir.v.mākslas nod. Marianna Abricka 65320336    
Dir.v.mūzikas nod. Laima Sondore 65320335    
Lietvede Lilita Livdāne 65322542

preilumuzsk@preili.lv
 Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola Aglonas iela 24, Preiļi 65322649
  preilubjss@preili.lv
Direktors Edgars Vaivods 26549536
edgars.vaivods@preili.lv
Sporta pasākumu organizētājs Leonīds Valdonis   27885313 leonids.valdonis@preili.lv
 Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs Kooperatīva iela 6 (4. stāvs), Preiļi 65381397
(arī fakss)
  preilubjc@preili.lv
Direktore Aija Caune  65381394  29221574 aija.caune@preili.lv
Direktora vietniece Anita Kolosova 65381395 28641149 anita.kolosova@preili.lv
Izglītības metodiķis
65320011

Lietvede Svetlana Jaudzema 65381397
(arī fakss)
28641149  
 KULTŪRAS CENTRS Raiņa bulvāris 28, Preiļi 65322200 29235318 kcentrs@preili.lv
Vadītājs Guntis Skrimblis  65322200 28694439  guntis.skrimblis@preili.lv
Pelēču KN vadītāja Maija Brice 65326700 28389465  bricemaija@inbox.lv
Saunas TN vadītāja Irēna Kuzņecova    29488742 sauna@preili.lv 
Aizkalnes TN vadītāja Māra Rožinska
  mara.rozinska@preili.lv
 PREIĻU NOVADA TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS (TIC)  Kārsavas iela 4, Preiļi     tic@preili.lv 
Tūrisma organizatore/ TIC vadītāja Irēna Kjarkuža  65322041
(arī fakss)
29116431 irena.kjarkuza@preili.lv  
Tūrisma informācijas konsultante/T darba speciāliste Inese Martinkus 65322041   tic@preili.lv
 PREIĻU NOVADA VĒSTURES UN LIETIŠĶĀS MĀKSLAS MUZEJS Raiņa bulvāris 28, Preiļi 65322731   muzejs@preili.lv
Vadītāja Tekla Bekeša 65322731 26056076 tekla.bekesa@preili.lv
Galvenais krājuma glabātājs Rihards Sisojevs 65322731  22178801 rihards.sisojevs@preili.lv
Speciālists vēstures jautājumos Vadims Maksimovs 65322731 20473091 vadims.maksimovs@preili.lv
Ekspozīciju un izstāžu kuratore Silvija Berezovska   29780156 silvija.berezovska@preili.lv 
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Silvija Ivanovska 65322731   silvija.ivanovska@inbox.lv 
 BIBLIOTĒKAS        
 Preiļu galvenā bibliotēka Kārsavas iela 4, Preiļi      
Abonements   65381230 29991263 preilubiblioteka@inbox.lv
Vadītāja Ilona Skorodihina 65381228 26819391 ilona.skorodihina@preilubiblioteka.lv

Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Vilhelmīne Jakimova 65381231 28661351 bernub@inbox.lv
 Aizkalnes bibliotēka Raiņa iela 5, Aizkalne, Preiļu novads      
Vadītāja Rita Džeriņa 65326656   jasmuiza@inbox.lv
 Līču bibliotēka Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu novads      
Vadītāja Iveta Mičule   29880632 licubiblioteka@inbox.lv
 Ārdavas bibliotēka Ārdava, Preiļu novads      
Vadītāja Sandra Petrova 65326746   sandrapetrova@inbox.lv 
 Pelēču bibliotēka  Liepu iela 6, Pelēči, Preiļu novads      
Vadītāja Evita Kivriņa
29190985
pelecu.biblioteka@inbox.lv
 Saunas bibliotēka Mehanizatoru iela 2, Prīkuļi, Preiļu novads      
Vadītāja Ināra Pauniņa 65329888   inpa99@inbox.lv
 Smelteru bibliotēka Smelteri, Preiļu novads      
Vadītāja  Anna Čingule  65329888    anna.smelteri@inbox.lv 
 Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļa   65322692
(arī fakss)
   
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Anita Loginova  65322692    dzimtsarakstu.nodala@preili.lv
Dzimtsarakstu inspektore Ināra Casno 65322692    
 Preiļu novada būvvalde        
Būvvaldes vadītājs Andrejs Anins 65312353 27846477
andrejs.anins@preili.lv
Būvinspektors Artūrs Poplavskis  65322032 29423305 arturs.poplavskis@preili.lv
Būvvaldes locekle Vita Biezaite 65307328 28367578
vita.biezaite@preili.lv
 Preiļu novada bāriņtiesa       barintiesa@preili.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Natālija Rivža
65322106  29480130
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Anna Lazdāne 65322106   barintiesa@preili.lv
Lietvedības sekretāre Nellija Kondratjeva 65322107   barintiesa@preili.lv 
Bāriņtiesas locekle Anna Bernāne  65322106  29153464 preilu1psk@pvg.edu.lv  
Bāriņtiesas locekle Evita Kivriņa 65326762  
Bāriņtiesas locekle Līvija Pastare 65329888    
         
 Preiļu novada labklājības pārvalde       labklajibas.parvalde@preili.lv 
Labklājības pārvaldes direktors Lauris Pastars

65323200

28638567

lauris.pastars@preili.lv
Apmeklētājus pieņem
otrdienās
plkst. 13.00 - 16.00

Labklājības pārvaldes direktora vietnieks administratīvi saimnieciskos jautājumos Jānis Strods 65320123  

janis.strods@preili.lv
Apmeklētājus pieņem
otrdienās plkst. 8.00 - 12.00 

Labklājības pārvaldes direktora vietnieks sociālajos jautājumos - sociālais darbinieks Irēna Stašulāne 65320123
 

irena.stasulane@preili.lv
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00  

Lietvede Aija Lozda 65323200   aija.lozda@preili.lv
Sociālais darbinieks Žanna Silionova 65323200   zanna.silionova@preili.lv 
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00 
Sociālais darbinieks Anastasija Vinogradova  65323200   anastasija.vinogradova
@preili.lv
 
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00 
Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem Ritma Vigule 65320123   ritma.vigule@preili.lv 
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00 
Sociālais darbinieks  Aija Bizāne-Vadeiša 65323200

aija.bizane@preili.lv
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00
Sociālais darbinieks darbam ar asistentiem Edīte Rubine  65323200  20262957

edite.rubine@preili.lv
Apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta 

Sociālais darbinieks Aizkalnes pagasta centrā Anita Čodare 65300835 22044340  soc.dienests@preili.lv 
Apmeklētājus pieņem pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās un piektdienās
plkst. 8.00 - 12.00,
trešdienās plkst. 13.00 - 17.00
Sociālais darbinieks Pelēču pagasta centrā Silvija Šņepste  65326727 20241389  silvija.snepste@preili.lv
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00 
Sociālais darbinieks Saunas pagasta centrā Inga Skutele 65329888 22049589 ilnga.skutele@preili.lv
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00 
Sociālais darbinieks deinstitucionalizācijas projektā Astrīda Ūzuliņa 65323200 22042407 astrida.uzulina@preili.lv
Apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta
Saimniecības pārzinis, automobiļa vadītājs Arturs Čodars 65323200   labklajibas.parvalde@preili.lv 
Klientu apkalpošanas operators Marika Teilāne 65323200   marika.teilane@preili.lv Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00 
 Pansionāts "Preiļi"        
Vadītāja  Inga Vilcāne
65381226
26645487 inga.vilcane@preili.lv
 KRĪZES CENTRS, Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301  
 

Krīzes centra vadītāja  Inta Pelše 65381185 29298830 inta.pelse@preili.lv
Psihologs Liena Fedotova    29542920 liene.fedotova@preili.lv
apmeklētājus pieņem pirmdienās plkst. 8.00 - 17.00
Sociālais audzinātājs Ivars Madelāns     ivars.madelans@preili.lv
darbs saskaņā ar grafiku (darba laiks 8.00 - 24.00 un 24.00 - 8.00)
Sociālais audzinātājs Anna Švirkste   26569082  anna.svirkste@preili.lv
darbs saskaņā ar grafiku (darba laiks 8.00 - 24.00 un 24.00 - 8.00)
Sociālais audzinātājs Kristīne Kursīte    26569082 kristine.kursite@preili.lv
darbs saskaņā ar grafiku (darba laiks 8.00 - 24.00 un 24.00 - 8.00)
Sociālais audzinātājs Dina Švalbe   26569082  dina.svalbe@preili.lv
darbs saskaņā ar grafiku (darba laiks 8.00 - 24.00 un 24.00 - 8.00)
 DIENAS CENTRS,
Aglonas iela 1a,
Preiļi, LV-5301
  65320124    
Dienas centra vadītāja Liene Gžibovska 65320124 28366650
liene.gzibovska@preili.lv 
apmeklētājus pieņem katru darba dienu plkst. 14.00 - 17.00 radošo darbnīcu apmeklēšanai
Psihologs Liena Fedotova    29542920 liene.fedotova@preili.lv
Apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta
Aprūpētājs Iveta Amosova 65320124   labklajibas.parvalde@preili.lv
Aprūpētājs Imelda Kriškāne 65320124   labklajibas.parvalde@preili.lv
 Aizkalnes pagasta pārvalde       aizkalne@preili.lv
Pārvaldes vadītāja Gunta Uzuleviča 65329279
29434872 gunta.uzulevica@preili.lv 
Sekretāre Aina Kažemāka 65329279   aizkalne@preili.lv 
 Preiļu pagasta pārvalde         
Pārvaldes vadītājs        
Saimniecības vadītājs Vitālijs Plivda   26533550 vitalijs.plivda@preili.lv
 Pelēču pagasta pārvalde  

peleci@preili.lv 
Pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne 65326700 28615900 iveta.stasulane@preili.lv 
Sekretāre - kasiere Leontīna Džeriņa  65326700  
leontina.dzerina@preili.lv
Saimniecības vadītājs Bonifācijs Kļavinskis 65326700 27869127 peleci@preili.lv
Santehniķis Andris Kurms
65326700   peleci@preili.lv
 Saunas pagasta pārvalde       sauna@preili.lv
Pārvaldes vadītājs Raimonds Rubins 65329885 20217079 raimonds.rubins@preili.lv 
Sekretāre Jadviga Ciša 65329888 
  sauna@preili.lv
Saimniecības vadītājs Juris Rubans 65329888    sauna@preili.lv
Santehniķis Aivars Strods 65329888    sauna@preili.lv
 Pašvaldības policija   65307330
novada.policija@preili.lv
Priekšnieks Rihards Romanovskis 65307330   28342430 novada.policija@preili.lv
Vecākais inspektors Oskars Rinčs 65307330    novada.policija@preili.lv
Inspektors Māris Andersons 65307330   novada.policija@preili.lv
Inspektors Edgars Pastars 65307330   novada.policija@preili.lv
Inspektors Gunārs Smagars 65307330   novada.policija@preili.lv
 Preiļu novada lauku attīstības dienests        
Preiļu novada lauku attīstības speciāliste Elza Spodra Elste    29426188 elza.elste@inbox.lv 
 Preiļu novada Jauniešu centrs "Četri"
       
Centra vadītāja
Santa Ancāne   29327010 santa.ancane@preili.lv
 Preiļu novada IT centrs        
IT centra vadītājs Juris Erts  65321748  29419475 juris.erts@preili.lv 
Informācijas sistēmu administrators Ivars Pakers 65322766
65321748
26538794 ivars.pakers@preili.lv
Laborante Sanita Bogdanova  65321748   sanita@pvg.edu.lv
Atpakaļ