Kontaktinformācija


Preiļu novada dome
Adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV 5301; Tālrunis +37165322766; Fakss  + 37165307323; E-pasts: dome@preili.lv, Reģ. Nr. 90000065720.
AS SEB banka, kods UNLALV2X026, Konts Nr. LV08UNLA0026000130630
AS SWEDBANK, kods HABALV22, Konts Nr. LV81HABA0551019925560

Preiļu novada domes darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8.00 – 12.00 un plkst. 13.00 - 18.00
Otrdienās no plkst. 8.00 – 12.00 un plkst. 13.00 - 17.00
Trešdienās no plkst. 8.00 – 12.00 un plkst. 13.00 - 17.00
Ceturtdienās no plkst. 8.00 – 12.00 un plkst. 13.00 - 17.00
Piektdienās no plkst. 8.00 – 12.00 un plkst. 13.00 - 16.00 

Katru darbadienu pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 - 13.00
Brīvdienas – sestdiena, svētdiena.
Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks tiek saīsināts par vienu stundu.

Preiļu novada domes darbinieki un to kontaktinformācja 
Amats Vārds, uzvārds Tālr. Mob.tālr. e-pasts

 DOME

 


Domes priekšsēdētāja Maruta Plivda 65307320 29396610

maruta.plivda@preili.lv
Apmeklētājus pieņem otrdienās plkst. 14.00 - 17.00
(novada domes 30. kabinetā)

Domes priekšsēdētāja vietnieks Lauris Pastars   26010667 

lauris.pastars@preili.lv

 IZPILDINSTITŪCIJA        
Izpilddirektors Vladimirs Ivanovs 65307322 26458552 vladimirs.ivanovs@preili.lv
Apmeklētājus pieņem trešdienās plkst. 9.00 – 12.00
(novada domes 31. kabinetā)
 Administratīvā daļa        
Pašvaldības sekretāre Liene Skutele 65307320 29414930  liene.skutele@preili.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste  Maija Paegle 65307321 26556613  maija.paegle@preili.lv
Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra speciāliste Anna Bulmeistere 65322766 29171324 dome@preili.lv
Mājas lapas satura redaktore Jolanta Rubine 65307321
26491947 jolanta.rubine@preili.lv 
Finanšu analītiķe Lilija Ostrovska 65307324 26484376 lilija.ostrovska@preili.lv
Finanšu analītiķe Broņislava Savicka 65322766   bronislava.savicka@preili.lv
Personāla speciāliste Anita Kairāne 65322766   anita.kairane@preili.lv
Darba aizsardzības speciālists Jānis Laizāns 65307327 29475459  janis.laizans@preili.lv
Jaunatnes lietu speciālists Santa Ancāne 65322766 29327010 santa.ancane@preili.lv

 Nekustamā īpašuma daļa

       
Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Patmalniece 65307328 28367578 vita.patmalniece@preili.lv
Nodokļu (nodevu) administratore Svetlana Kurmeļova 65307325 29409023
svetlana.kurmelova@preili.lv 
Nodokļu (nodevu) administratore Sanita Līkais - Ivdre 65312333

sanita.likais@preili.lv
Nodokļu (nodevu) administratore Ineta Trūpa 65312343
ineta.trupa@preili.lv  
Speciāliste mājokļu jautājumos Zenta Andrejeva 65322921   zenta.andrejeva@preili.lv

 Grāmatvedības daļa

       
Daļas vadītāja – galvenā grāmatvede Skaidra Mukāne 65307320 26494885 skaidra.mukane@preili.lv
Daļas vadītājas vietniece Marija Pastare 65307326 20232553 marija.pastare@preili.lv
Grāmatvede Sandra Patmalniece 65307326   sandra.patmalniece@preili.lv 
Grāmatvede Inga Teilāne 65307320   inga.teilane@preili.lv
Algu grāmatvede Raisa Lapuha 65307329   raisa.lapuha@preili.lv
Algu grāmatvede Marija Lazdāne 65307329   marija.lazdane@preili.lv
Grāmatvede  Olga Afremenkova 65307320   olga.afremenkova@preili.lv
Grāmatvede Zigrīda Urča 65307320   zigrida.urca@preili.lv
Algu grāmatvede Ilga Sitnika 65307320   ilga.sitnika@preili.lv
Grāmatvede Marija Pīzele -Poborceva 65307320   marija.pizele@preili.lv

 Juridiskā daļa

       
Juridiskās daļas vadītājs Aldis Džeriņš 65322766 29481795 aldis.dzerins@preili.lv
Juriste Inta Klindžāne  65322766 26488576 inta.klindzane@preili.lv  
Juriste  Irīna Elste 65322766   irina.elste@preili.lv

 Attīstības daļa

       
Attīstības daļas vadītājs Zigmārs Erts 65322766 29433146 zigmars.erts@preili.lv
Projektu vadītāja Sanita Meļko 65322766
sanita.melko@preili.lv
Projekta koordinatore Inese Matisāne 65322766   inese.matisane@preili.lv
Projekta koordinatore Līga Upeniece 65322766   liga.upeniece@preili.lv 
Konsultante (inovācijas, bizness) Ineta Liepniece 65321553 26636243 ineta.liepniece@preili.lv

 Tehniskā daļa

       
Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels 65307327 26432521 janis.skutels@preili.lv
Vecākais kontrolieris Anatolijs Petrovs 65307327 29192663 anatolijs.petrovs@preili.lv
Transporta/tīklu inženieris Ilmārs Ivdris 65307327 26693760 ilmars.ivdris@preili.lv
Tehniskais speciālists Jevģenijs Stepanovs 65322766 27830839 jevgenijs.stepanovs@preili.lv
Tehniskais speciālists Vitālijs Upenieks 65322766 26527694 dome@preili.lv
 Pārējā izglītība        
Mikroautobusa vadītājs Jānis Sondors   28342460  
Automobiļa vadītājs Vasīlijs Leščovs   27823209  
  
Preiļu novada domes iestāžu un struktūrvienību darbinieku kontaktinformācja
Amats Vārds, uzvārds Tālr. Mob.tālr. e-pasts

 IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

Raiņa bulvāris 19, Preiļi 65322332 29297976 preiluip@pvg.edu.lv
Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis 65322332 29297976 preiluipvad@pvg.edu.lv 
Bērnu tiesību un pirmsskolas speciālists Anita Džeriņa 65322920 26571178  preiluipbties@pvg.edu.lv 
Vispārizglītojošo skolu speciālists Dzintra Šmukste 65322481 28697055 preiluipskspec@pvg.edu.lv 
Skolu metodiskā darba speciālists Valentīna Karpušenko  65322332 29298546  preiluipmc@pvg.edu.lv 
Mācību dokumentācijas speciālists Marija Ivbule 65322332 29298546  preiluiplietv@pvg.edu.lv
Skolu informācijas tehnoloģiju un projektu speciālists Valdis Lociks 65322920  26124687 preiluip@pvg.edu.lv
 IZGLĪTĪBAS IESTĀDES    
 Preiļu Valsts ģimnāzija Kooperatīva iela 6, Preiļi 65321663
fakss 65321745
27837790 preiluvalstsgim@pvg.edu.lv
Direktore Ligita Pauniņa     29103598 ligita.paunina@preili.lv 
Dežurante   65321663 27833067   
 Preiļu 2. vidusskola A.Paulāna iela 2, Preiļi tālr./fakss 65322184   preilu2vsk@pvg.edu.lv
Direktore Nadežda Hļebņikova 65322501 26601657
Direktora vietniece izglītības jomā Lilita Baško 65321351    
Direktora vietniece audzināšanas darbā Rimma Gavrilova 65322640     
Direktora vietniece audzināšanas darbā Žanna Ļebedeviča 65322640    
Sekretāre Marija Aniščenko 65322184    
 Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola Celtnieku iela 2, Preiļi fakss
65321401
  preiluvakvsk@pvg.edu.lv 
Direktore Klavdija Zarāne  65321401 26241558 klaudija.zarane@preili.lv 
Direktores vietniece Sandra Zagorska   29265013  
 Preiļu 1. pamatskola Daugavpils iela 34, Preiļi 65322749
(arī fakss)
  preilu1psk@pvg.edu.lv
Direktore Nora Šņepste  65322749 28618471 nora.snepste@preili.lv
Direktores vietniece mācību darbā Olga Anspoka 65322558  28324079   
Direktores vietniece mācību darbā Anna-Dzidra Bernāne  65307291  26182844  
Direktores vietnieks informātikas jautājumos Pēteris Bernāns  65307291   preilu1psk@pvg.edu.lv 
Direktores vietniece audzināšanas darbā Digna Prodniece  65307293    
Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā Gunārs Avotiņš 65322084 29224572   
Kancelejas vadītāja Ligita Trubača 65322084    
Bibliotekāre J. Beļajeva  65307294     
Skolas medmāsa N. Volkova 65307292     
Ēdnīca V. Mazure 65322830     
 Pirmskolas izglītības iestāde `Pasaciņa` Celtnieku iela 10a 65321503 26003650 preilupirmsk@pvg.edu.lv

Mehanizatoru iela 4 65323300 26003650 preilupirmsk@pvg.edu.lv
PII `Pasaciņa` vadītāja Dace Verbicka  65321503  26622712 dace.verbicka@preili.lv
 Pelēču pamatskola Skolas iela 4, Pelēči 65326155
(arī fakss)
  pelecupsk@pvg.edu.lv 
Direktore  Anna Karčevska 65326155 26425113 anna.karcevska@preili.lv
 Priekuļu pamatskola Skolas iela 8, Prīkuļi     priekulupsk@pvg.edu.lv
Direktore Ruta Rožāne   65329886
(arī fakss)
26300573  ruta.rozane@preili.lv  
 Salas pamatskola Smelteri, Saunas pag. 65326400
(arī fakss)
  salaspsk@pvg.edu.lv
Direktore Valentīna Liniņa 65326400 26528922 valentina.linina@preili.lv 
 Preiļu novada mūzikas un mākslas skola Raiņa bulv.26, Preiļi 65322542   preilumuzsk@pvg.edu.lv
Direktors Alberts Vucāns   26456609 alberts.vucans@preili.lv
Dir.v.mākslas nod. Marianna Abricka 65320336    
Dir.v.mūzikas nod. Laima Sondore 65320335    
Lietvede Lilita Livdāne 65322542

preilumuzsk@pvg.edu.lv
 Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola Aglonas iela 24,Preiļi 65322649
  preilubjss@pvg.edu.lv
Direktors Romāns Petrovs  65322649  26549536 romans.petrovs@preili.lv
Sporta pasākumu organizētājs Leonīds Valdonis   27885313 leonids.valdonis@preili.lv
 Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs Kooperatīvā iela 6 (4. stāvs), Preiļi 65381397
(arī fakss)
  preilubjc@pvg.edu.lv
Direktore Aija Caune  65381394  29221574 aija.caune@preili.lv
Direktora vietniece Anita Kolosova 65381395 28641149 anita.kolosova@preili.lv
Izglītības metodiķis
65320011

Lietvede Svetlana Jaudzema 65381397
(arī fakss)
28641149  
 KULTŪRAS CENTRS Raiņa bulvāris 28. Preiļi 65322200 29235318 kcentrs@preili.lv
Vadītājs Guntis Skrimblis  65322200 28694439  guntis.skrimblis@preili.lv
Pelēču KN vadītāja Maija Brice 65326700 28389465  bricemaija@inbox.lv
Saunas TN vadītāja Irēna Kuzņecova    29488742 sauna@preili.lv 
Aizkalnes TN vadītāja Māra Rožinska
  mara.rozinska@preili.lv
 PREIĻU NOVADA TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS (TIC)  Kārsavas iela 4, Preiļi     tic@preili.lv 
Tūrisma organizatore/ TIC vadītāja Irēna Kjarkuža  65322041
(arī fakss)
29116431 irena.kjarkuza@preili.lv  
Tūrisma informācijas konsultante/T darba speciāliste Inese Martinkus 65322041   tic@preili.lv
 PREIĻU NOVADA VĒSTURES UN LIETIŠĶĀS MĀKSLAS MUZEJS Raiņa bulvāris 28. Preiļi 65322731   muzejs@preili.lv
Muzeja direktore Tekla Bekeša 65322731 26056076 tekla.bekesa@preili.lv
Galvenā krājuma glabātāja Ināra Krusta 65322731   inara060@inbox.lv
Speciāliste vēstures jautājumosGalvenā māksliniece Silvija Berezovska   29780156 b_silvija@inbox.lv 
Lietišķās mākslas speciāliste Silvija Ivanovska 65322731   silvija.ivanovska@inbox.lv 
 BIBLIOTĒKAS        
 Preiļu galvenā bibliotēka Kārsavas iela 4, Preiļi      
Abonements   65381230 29991263 preilubiblioteka@inbox.lv
Vadītāja Sigita Trūpa 65381228 26819391 sigita@preilubiblioteka.lv

Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Vilhelmīne Jakimova 65381231 28661351 bernub@inbox.lv
 Aizkalnes bibliotēka  Raiņa iela 5, Aizkalne, Preiļu novads      
Vadītāja Rita Džeriņa 65326656   jasmuiza@inbox.lv
 Līču bibliotēka  Jaunatnes ielā 1, Līči, Preiļu novads      
Vadītāja Iveta Mičule   29880632 licubiblioteka@inbox.lv
 Ārdavas bibliotēka  Ārdava, Preiļu novads      
Vadītāja Sandra Petrova 65326746   sandrapetrova@inbox.lv 
 Pelēču bibliotēka   Liepu ielā 6, Pelēči, Preiļu novads      
Vadītāja Everita Rasčevska 65326769 26446241
everitakurme@inbox.lv 
 Saunas bibliotēka  Mehanizatoru iela 2,Prīkuļi, Preiļu novads      
Vadītāja Ināra Pauniņa 65329888   inpa99@inbox.lv
 Smelteru bibliotēka  Smelteri, Preiļu novads      
Vadītāja  Anna Čingule  65329888    anna.smelteri@inbox.lv 
 Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļa   65322692
(arī fakss)
   
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Anita Loginova  65322692    dzimtsarakstu.nodala@preili.lv
Dzimtsarakstu inspektore Ināra Casno 65322692    
 Preiļu novada būvvalde        
Arhitekts - būvvaldes vadītājs Arvils Pundurs 65312353 26493308 arvils.pundurs@preili.lv 
Apmeklētājus pieņem trešdienās plkst. 9.00 – 12.00 un 12.30 - 16.00
Būvinspektors Artūrs Poplavskis  65322032 29423305 arturs.poplavskis@preili.lv
Būvvaldes locekle Vita Patmalniece 65307328 28367578
vita.patmalniece@preili.lv
 Preiļu novada bāriņtiesa       barintiesa@preili.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Anda Mihailova 65322106  29480130 anda.mihailova@preili.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Anna Lazdāne 65322106   barintiesa@preili.lv
Lietvedības sekretāre Nellija Kondratjeva 65322107   barintiesa@preili.lv 
Bāriņtiesas locekle Anna Bernāne  65322106  29153464 preilu1psk@pvg.edu.lv  
Bāriņtiesas locekle Everita Rasčevska 65326762  
Bāriņtiesas locekle Līvija Pastare 65329888    
         
 Preiļu novada sociālais dienests        soc.dienests@preili.lv 
Sociālā dienesta vadītāja Diāna Vucāne 65320123 28638567 diana.vucane@preili.lv 
Apmeklētājus pieņem otrdienās
plkst. 13.00 - 16.00
Sociālā dienesta vadītājas vietniece Gunta Katkeviča 65320123 20270805 gunta.katkevica@preili.lv
Apmeklētājus pieņem trešdienās,
ceturtdienās plkst.9.00 - 12.00  
Lietvedis Laura Rancāne 65323200   laura.rancane@preili.lv 
Sociālais darbinieks Lauris Pastars 65323200   lauris.pastars@preili.lv
Apmeklētājus pieņem otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās
plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00 
Sociālās palīdzības organizators Žanna Silionova 65323200   zanna.silionova@preili.lv 
Apmeklētājus pieņem otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās
plkst. 9.00 -12.00 un 13.00 - 17.00 
Sociālais aprūpētājs Anastasija Vinogradova  65323200   anastasija.vinogradova
@preili.lv
 
Apmeklētājus pieņem otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās
plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00 
Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem Ritma Vigule 65320123   ritma.vigule@preili.lv 
Apmeklētājus pieņem otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās
plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00 
Sociālais rehabilitētājs Irēna Stašulāne 65323200   Apmeklētājus pieņem otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās
plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00  
Sociālais darbinieks Aizkalnes pagasta centrā Anita Čodare 65300835 22044340  anita.codare@preili.lv 
Apmeklētājus pieņem pirmdienās,
otrdienās, ceturtdienās un piektdienās
plkst. 8.00 - 12.00,
trešdienās plkst. 13.00 - 17.00  
Sociālais darbinieks Pelēču pagasta centrā Silvija Šņepste  65326727 20241389  silvija.snepste@preili.lv
Apmeklētājus pieņem otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās
plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00 
Sociālais darbinieks Saunas pagasta centrā Astrīda Ūzuliņa 65329888 22049589 astrida.uzulina@preili.lv
Apmeklētājus pieņem otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās
plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00 
Saimniecības vadītājs, automobiļa vadītājs Arturs Čodars 65323200   soc.dienests@preili.lv 
Klientu apkalpošanas operatore Aija Romanovska 65323200   aija.romanovska@preili.lv Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00 
Virtuves vadītāja Olga Gribuška 65323200   soc.dienests@preili.lv
 Pansionāts "Preiļi"        
Vadītāja  Inga Vilcāne
65381226
26645487 inga.vilcane@preili.lv
 KRĪZES CENTRS, Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301  
 

Krīzes centra vadītāja  Aiga Budriķe  65381185 29298830  aiga.budrike@preili.lv 
apmeklētājus pieņem trešdienās plkst. 8.00 - 12.00
Psihologs Liena Fedotova    29542920 apmeklētājus pieņem otrdienās plkst. 8.00 - 12.00
Sociālais darbinieks Rita Lukaševiča   65381186 apmeklētājus pieņem otrdienās plkst. 8.00 - 12.00
Sociālais audzinātājs Ivars Madelāns     darbs saskaņā ar grafiku (darba laiks 8.00 - 24.00 un 24.00 - 8.00)
Sociālais audzinātājs Anna Švirkste   26569082  darbs saskaņā ar grafiku (darba laiks 8.00 - 24.00 un 24.00 - 8.00)
Sociālais audzinātājs Kristīne Kursīte    26569082 darbs saskaņā ar grafiku (darba laiks 8.00 - 24.00 un 24.00 - 8.00)
Sociālais audzinātājs Dina Švalbe   26569082  darbs saskaņā ar grafiku (darba laiks 8.00 - 24.00 un 24.00 - 8.00)
 DIENAS CENTRS,
Aglonas iela 1a,
Preiļi, LV-5301
  65320124    
Dienas centra vadītāja Liene Gžibovska 65320124   liene.gzibovska@preili.lv 
apmeklētājus pieņem katru darba dienu plkst. 14.00 - 17.00 radošo darbnīcu apmeklēšanai
Psihologs Liena Fedotova     Apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta
 Aizkalnes pagasta pārvalde       aizkalne@preili.lv
Pārvaldes vadītāja Gunta Uzuleviča 65329279
29434872 gunta.uzulevica@preili.lv 
Sekretāre Aina Kažemāka 65329279   aizkalne@preili.lv 
 Preiļu pagasta pārvalde         
Pārvaldes vadītājs        
Saimniecības vadītājs Vitālijs Plivda   26533550 vitalijs.plivda@preili.lv
 Pelēču pagasta pārvalde  

peleci@preili.lv 
Pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne 65326700 28615900 iveta.stasulane@preili.lv 
Sekretāre - kasiere Leontīna Džeriņa  65326700  
leontina.dzerina@preili.lv
Saimniecības vadītājs Bonifācijs Kļavinskis 65326700 27869127 peleci@preili.lv
Santehniķis Andris Kurms
65326700   peleci@preili.lv
 Saunas pagasta pārvalde       sauna@preili.lv
Pārvaldes vadītājs Raimonds Rubins 65329885 20217079 raimonds.rubins@preili.lv 
Sekretāre Jadviga Ciša 65329888 
  sauna@preili.lv
Saimniecības vadītājs Juris Rubans 65329888    sauna@preili.lv
Santehniķis Aivars Strods 65329888    sauna@preili.lv
 Pašvaldības policija   65307330 29182816
novada.policija@preili.lv
Priekšnieks
65307330   29182816
Priekšnieka vietnieks Rihards Romanovskis 65307330   28342430 novada.policija@preili.lv 
Inspektors Māris Andersons 65307330    novada.policija@preili.lv
Inspektors Oskars Rinčs 65307330   novada.policija@preili.lv
Inspektors Edgars Pastars 65307330   novada.policija@preili.lv
Inspektors Gunārs Smagars 65307330   novada.policija@preili.lv
 Preiļu novada lauku attīstības dienests        
Preiļu novada lauku attīstības speciāliste Elza Spodra Elste    29426188 elza.elste@inbox.lv 
 Preiļu novada IT centrs        
IT centra vadītājs Juris Erts  65321748  29419475 juris.erts@preili.lv 
Informācijas sistēmu administrators Ivars Pakers 65322766
65321748
26538794 ivars.pakers@preili.lv
Laborante Sanita Bogdanova  65321748   sanita@pvg.edu.lv
Atpakaļ