Kontaktinformācija


Preiļu novada dome
Adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV 5301; Tālrunis +371 653 22766; E-pasts: dome@preili.lv,
Reģ. Nr. 90000065720.

AS SEB banka, kods UNLALV2X, Konts Nr. LV08UNLA0026000130630
AS SWEDBANK, kods HABALV22, Konts Nr. LV81HABA0551019925560

Preiļu novada domes darba laiks:
Pirmdienās no plkst. 8.00 – 12.00 un plkst. 13.00 - 18.00
Otrdienās no plkst. 8.00 – 12.00 un plkst. 13.00 - 17.00
Trešdienās no plkst. 8.00 – 12.00 un plkst. 13.00 - 17.00
Ceturtdienās no plkst. 8.00 – 12.00 un plkst. 13.00 - 17.00
Piektdienās no plkst. 8.00 – 12.00 un plkst. 13.00 - 16.00 

Katru darbadienu pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 - 13.00
Brīvdienas – sestdiena, svētdiena.
Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks tiek saīsināts par vienu stundu.

Preiļu novada domes darbinieki un to kontaktinformācja 
Amats Vārds, uzvārds Tālr. Mob.tālr. e-pasts

 DOME

 


Domes priekšsēdētāja Maruta Plivda 65307320
maruta.plivda@preili.lv
Apmeklētājus pieņem otrdienās plkst. 14.00 - 17.00
(novada domes 30. kabinetā)
Domes priekšsēdētāja vietnieks Juris Želvis   26682971 juris.zelvis@preili.lv
Apmeklētājus pieņem
trešdienās plkst. 14.00 - 17.00
(novada domes 32. kabinetā)
 IZPILDINSTITŪCIJA        
Izpilddirektors Vladimirs Ivanovs 65307322 26458552 vladimirs.ivanovs@preili.lv
Apmeklētājus pieņem trešdienās plkst. 9.00 – 12.00
(novada domes 31. kabinetā)
 Administratīvā daļa        
Pašvaldības sekretāre Liene Skutele 65307320 29414930  liene.skutele@preili.lv
Lietvede  Ineta Trūpa  65322766   ineta.trupa@preili.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste  Maija Paegle 65307321 26556613  maija.paegle@preili.lv
Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra speciāliste Anna Bulmeistere 65322766 29171324 dome@preili.lv
Mājaslapas satura redaktore Jolanta Upeniece 65307321
26491947 jolanta.upeniece@preili.lv
Finanšu analītiķe Jolanta Gžibovska 65307324
jolanta.gzibovska@preili.lv
Finanšu analītiķe Broņislava Savicka 65322766 29494423
bronislava.savicka@preili.lv
Personāla speciāliste Anita Kairāne 65322766   anita.kairane@preili.lv
Darba aizsardzības speciālists Ivars Anspoks
29475459
ivars.anspoks@preili.lv
Noformēšanas māksliniece Inese Anina     inese.anina@preili.lv

 Nekustamā īpašuma daļa

       
Nekustamā īpašuma daļas vadītāja Vita Biezaite 65307328 28367578 vita.biezaite@preili.lv
Nodokļu (nodevu) administratore Svetlana Kurmeļova 65307325 29409023
svetlana.kurmelova@preili.lv 
Nodokļu (nodevu) administratore Sanita Līkais - Ivdre 65312333

sanita.likais@preili.lv
Speciāliste mājokļu jautājumos Zenta Andrejeva 65322921 26583644  zenta.andrejeva@preili.lv

 Grāmatvedības daļa

       
Daļas vadītāja – galvenā grāmatvede Skaidra Mukāne 65307320 26494885 skaidra.mukane@preili.lv
Daļas vadītājas vietniece Marija Pastare 65307326 20232553 marija.pastare@preili.lv
Grāmatvede Sandra Patmalniece 65307326   sandra.patmalniece@preili.lv 
Grāmatvede Inga Teilāne 65307320   inga.teilane@preili.lv
Grāmatvede Raisa Lapuha 65307329   raisa.lapuha@preili.lv
Grāmatvede  Olga Afremenkova 65307320   olga.afremenkova@preili.lv
Grāmatvede Anita Golubeva 65307320   anita.golubeva@preili.lv
Grāmatvede Ilga Sitnika 65307320   ilga.sitnika@preili.lv

 Juridiskā daļa

       
Juridiskās daļas vadītājs Aldis Džeriņš 65322766 29481795 aldis.dzerins@preili.lv
Juriste Inta Klindžāne  65322766 26488576 inta.klindzane@preili.lv  
Juriste  Irīna Elste 65322766   irina.elste@preili.lv

 Attīstības daļa

       
Attīstības daļas vadītāja Elita Jermolajeva 65322766
29444989
elita.jermolajeva@preili.lv
Projekta vadītāja Sanita Meļko 65322766
sanita.melko@preili.lv
Projekta vadītāja Imelda Vutnāne-Kojāne
65322766   imelda.vutnane@preili.lv
Projekta vadītāja Līga Upeniece 65322766 28693878 liga.upeniece@preili.lv 
Konsultante (inovācijas, bizness) Ineta Liepniece 65321553 26636243 ineta.liepniece@preili.lv

 Tehniskā daļa

       
Tehniskās daļas vadītājs Jānis Skutels 65307327 26432521 janis.skutels@preili.lv
Vecākais kontrolieris Andrejs Jermolajevs 65307327 29480687 andrejs.jermolajevs@preili.lv
Būvinženieris  Aigars Vaivods 65307327 28375567 aigars.vaivods@preili.lv
Tehniskais speciālists Valdas Martinkus 65322766 27830839 valdas.martinkus@preili.lv

 Transporta daļa 

       
Transporta daļas vadītājs Ilmārs Ivdris 65307327 26693760 ilmars.ivdris@preili.lv
Autobusa vadītājs Jānis Sondors   28342460  
Autobusa vadītājs Andrejs Džeriņš    26496893  
Autobusa vadītājs Gunārs Spīkis    25611120  
Autobusa vadītājs  Valērijs Danivs    29277812  
Autobusa vadītājs Jānis Sparāns      
Autobusa vadītājs Ainārs Kivriņš       
Automobiļa vadītājs Vasilijs Leščovs   27823209  
Automobiļa vadītājs Guntis Reinis   26554144   
  
Preiļu novada domes iestāžu un struktūrvienību darbinieku kontaktinformācja
Amats Vārds, uzvārds Tālr. Mob.tālr. e-pasts

 IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE

Raiņa bulvāris 19, Preiļi
29297976 preiluip@pvg.edu.lv
Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis
29297976 preiluipvad@pvg.edu.lv 
Bērnu tiesību un pirmsskolas speciālists Anita Džeriņa
25928800  preiluipbties@pvg.edu.lv 
Vispārizglītojošo skolu un metodiskā darba speciālists
Skaidrīte Ūzuliņa
28672957 preiluipmc@pvg.edu.lv 
Mācību dokumentācijas speciālists Marija Ivbule
26910102 preiluiplietv@pvg.edu.lv
Skolu informācijas tehnoloģiju un projektu speciālists Valdis Lociks   26124687 preiluip@pvg.edu.lv
 IZGLĪTĪBAS IESTĀDES    
 Preiļu Valsts ģimnāzija Kooperatīva iela 6, Preiļi 65321663
fakss 65321745
27837790 preiluvalstsgim@pvg.edu.lv
Direktore Ligita Pauniņa     29103598 ligita.paunina@preili.lv 
Dežurante   65321663 27833067   
 Preiļu 2. vidusskola A.Paulāna iela 2, Preiļi tālr./fakss 65322184   preilu2vsk@preili.lv
Direktore Nadežda Hļebņikova
26601657
29567099 
nadezda.hlebnikova@preili.lv 
Direktora vietniece izglītības jomā Anda Mihailova
   
Direktora vietniece audzināšanas darbā Rimma Gavrilova    26492509  
Direktora vietniece audzināšanas darbā Žanna Ļebedeviča
 29702281  
Direktora vietnieks informātikas jomā Aivars Podskočijs   29612899  
Direktora vietniece saimniecības darbā Marija Aniščenko 65322184 27099576  
Sekretāre Velta Pūga 65322184  27099576  
 Preiļu 1. pamatskola Daugavpils iela 34, Preiļi 65322749
  preilu1psk@preili.lv
Direktore Nora Šņepste  65322749 28618471 nora.snepste@preili.lv
Direktores vietniece mācību darbā Ilze Broka 65322558  28324079   
Direktores vietniece mācību darbā Anna-Dzidra Bernāne  65307291  26182844  
Direktores vietnieks informātikas jautājumos Pēteris Bernāns  65307291   preilu1psk@preili.lv
Direktores vietniece audzināšanas darbā Digna Prodniece  65307293    
Saimniecības vadītājs 
Gunārs Avotiņš 65322084 29224572   
Lietvede Ligita Trubača 65322084    
Bibliotekāre J. Beļajeva  65307294     
Skolas medmāsa N. Volkova 65307292     
Ēdnīca V. Mazure 65322830     
 Pirmskolas izglītības iestāde `Pasaciņa` Celtnieku iela 10a 65321503 26003650 preilupirmsk@preili.lv

Mehanizatoru iela 4 65323300 26003650 preilupirmsk@preili.lv
PII `Pasaciņa` vadītāja Dace Verbicka  65321503  26622712 dace.verbicka@preili.lv
 Pelēču pamatskola Skolas iela 4, Pelēči 65326155
  pelecupsk@preili.lv 
Direktors  Guntars Ratenieks 65326155
guntars.ratenieks@preili.lv
 Salas pamatskola Smelteri, Saunas pag. 65326400
  salaspsk@preili.lv
Direktore Anita Vjakse 65326400 29193839 salaspsk@preili.lv
 Preiļu novada mūzikas un mākslas skola Raiņa bulvāris 26, Preiļi 65322542   preilumuzsk@preili.lv
Direktors Edgars Znutiņš 65320335 26466778 edgars.znutins@preili.lv
Dir.v.mākslas nod. Marianna Abricka 65320336    
Dir.v.mūzikas nod. Laima Sondore
   
Lietvede Lilita Livdāne 65322542

preilumuzsk@preili.lv
 Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola Aglonas iela 24, Preiļi 65322649
  preilubjss@preili.lv
Direktors Edgars Vaivods 26549536
edgars.vaivods@preili.lv
Sporta pasākumu organizētājs Leonīds Valdonis   27885313 leonids.valdonis@preili.lv
 Preiļu novada bērnu un jauniešu centrs Kooperatīva iela 6 (4. stāvs), Preiļi 65381397
(arī fakss)
  preilubjc@preili.lv
Direktore Aija Caune  65381394  29221574 aija.caune@preili.lv
Direktora vietniece Anita Kolosova 65381395 28641149 anita.kolosova@preili.lv
Izglītības metodiķis
65320011

Lietvede Svetlana Jaudzema 65381397
(arī fakss)
28641149  
 KULTŪRAS CENTRS Raiņa bulvāris 28, Preiļi 65322200 29235318 kcentrs@preili.lv
Vadītājs Guntis Skrimblis  65322200 28694439  guntis.skrimblis@preili.lv
Pelēču KN vadītāja Maija Brice 65326700 28389465  maija.brice@preili.lv
Saunas TN vadītāja Irēna Kuzņecova    29488742 sauna@preili.lv 
Aizkalnes TN vadītāja Māra Pudnika
  mara.pudnika@preili.lv
 PREIĻU NOVADA TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS (TIC)  Kārsavas iela 4, Preiļi     tic@preili.lv 
TIC vadītāja Iveta Šņepste 65322041

22339980 iveta.snepste@preili.lv
tic@preili.lv
Tūrisma informācijas konsultante Irēna Kjarkuža 65322041 29116431 irena.kjarkuza@preili.lv  
Tūrisma informācijas konsultante Inese Martinkus 65322041   tic@preili.lv
 PREIĻU NOVADA VĒSTURES UN LIETIŠĶĀS MĀKSLAS MUZEJS Raiņa bulvāris 28, Preiļi 65322731   muzejs@preili.lv
Vadītāja Tekla Bekeša 65322731 26056076 tekla.bekesa@preili.lv
Galvenais krājuma glabātājs Rihards Sisojevs 65322731  22178801 rihards.sisojevs@preili.lv
Speciālists vēstures jautājumos Vadims Maksimovs 65322731 20473091 vadims.maksimovs@preili.lv
Ekspozīciju un izstāžu kuratore Silvija Berezovska   29780156 silvija.berezovska@preili.lv 
Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciāliste Silvija Ivanovska 65322731   silvija.ivanovska@preili.lv 
 BIBLIOTĒKAS        
 Preiļu galvenā bibliotēka Kārsavas iela 4, Preiļi      
Abonements   65381230 29991263 preilu.biblioteka@preili.lv
Vadītāja Ilona Skorodihina 65381228 26819391 ilona.skorodihina@preili.lv

Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Vilhelmīne Jakimova 65381231 28661351 bernu.biblioteka@preili.lv
 Aizkalnes bibliotēka Raiņa iela 5, Aizkalne, Preiļu novads      
Vadītāja Rita Džeriņa 65326656   aizkalnes.biblioteka@preili.lv
 Līču bibliotēka Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu novads      
Vadītāja Iveta Mičule   29880632 licu.biblioteka@preili.lv
 Ārdavas bibliotēka Ārdava, Preiļu novads      
Vadītāja Sandra Petrova 65326746   ardavas.biblioteka@preili.lv
 Pelēču bibliotēka  Liepu iela 6, Pelēči, Preiļu novads      
Vadītāja Everita Rasčevska 

26446241

pelecu.biblioteka@preili.lv
 Saunas bibliotēka Mehanizatoru iela 2, Prīkuļi, Preiļu novads      
Vadītāja Ināra Pauniņa
26669108 saunas.biblioteka@preili.lv
 Smelteru bibliotēka Smelteri, Preiļu novads      
Vadītāja  Anna Čingule 
26604448 smelteru.biblioteka@preili.lv
 Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļa   65322692
(arī fakss)
   
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Liāna Loginova-Plivda 65322692    dzimtsarakstu.nodala@preili.lv
Dzimtsarakstu inspektore Ināra Casno 65322692    
 Preiļu novada būvvalde        
Būvvaldes vadītājs Andrejs Anins 65312353 27846477
andrejs.anins@preili.lv
Būvinspektors Artūrs Poplavskis  65322032 29423305 arturs.poplavskis@preili.lv
Arhitekte Agnija Pastare 65312353   agnija.pastare@preili.lv
Būvvaldes locekle Vita Biezaite 65307328 28367578
vita.biezaite@preili.lv
 Preiļu novada bāriņtiesa       barintiesa@preili.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Natālija Rivža
65322106  29480130
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Anna Lazdāne 65322106   barintiesa@preili.lv
Lietvedības sekretāre Nellija Kondratjeva 65322107   barintiesa@preili.lv 
Bāriņtiesas locekle Anna Bernāne  65322106  29153464 preilu1psk@pvg.edu.lv  
Bāriņtiesas locekle Everita Rasčevska 

 26446241
Bāriņtiesas locekle Līvija Pastare 65329888    
         
 Preiļu novada labklājības pārvalde       labklajibas.parvalde@preili.lv 
Labklājības pārvaldes direktors Lauris Pastars

65323200

28638567

lauris.pastars@preili.lv
Apmeklētājus pieņem
otrdienās
plkst. 13.00 - 16.00

Labklājības pārvaldes direktora vietnieks administratīvi saimnieciskos jautājumos Anita Gāga 65320123   anita.gaga@preili.lv

Labklājības pārvaldes direktora vietnieks sociālajos jautājumos - sociālais darbinieks Irēna Stašulāne 65320123
  irena.stasulane@preili.lv
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00  
Lietvede Aija Lozda 65323200   aija.lozda@preili.lv
Sociālais darbinieks Žanna Silionova 65323200   zanna.silionova@preili.lv 
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00 
Sociālais darbinieks Anastasija Vinogradova  65323200   anastasija.vinogradova
@preili.lv
 
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00 
Sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem Ritma Vigule 65320123   ritma.vigule@preili.lv 
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00 
Sociālais darbinieks  Aija Bizāne-Vadeiša 65323200

aija.bizane@preili.lv 
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00
Sociālais darbinieks darbam ar asistentiem Edīte Rubine  65323200  20262957 edite.rubine@preili.lv
Apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta 
Sociālais darbinieks Aizkalnes pagasta centrā Anita Čodare 65300835 22044340  anita.codare@preili.lv 
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās Aizkalnē, pirmdienās, ceturtdienās un piektdienās Preiļos
plkst. 8.00 - 12.00,
trešdienās plkst. 13.00 - 17.00
Sociālais darbinieks Pelēču pagasta centrā Silvija Šņepste  65326727 20241389  silvija.snepste@preili.lv
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00 
Sociālais darbinieks Saunas pagasta centrā Astrīda Ūzuliņa 65329888 22049589 astrida.uzulina@preili.lv
Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00 
Saimniecības pārzinis, automobiļa vadītājs Arturs Čodars 65323200   labklajibas.parvalde@preili.lv 
Klientu apkalpošanas operators Anita Ivdre
65323200   anita.ivdre@preili.lv Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00 
Psihologs Nadežda Balode
    nadezda.balode@preili.lv Apmeklētājus pieņem otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 9.00 - 12.00 un 13.00 - 17.00 
 Pansionāts "Preiļi"        
Vadītāja  Inga Vilcāne
65381226
26645487 inga.vilcane@preili.lv
 KRĪZES CENTRS, Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301  
 

Krīzes centra vadītāja  Inta Pelše 65381185 29298830 inta.pelse@preili.lv
Psihologs Nadežda Balode 65320124
nadezda.balode@preili.lv
Apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta
Sociālais audzinātājs Ivars Madelāns   26569082 ivars.madelans@preili.lv
darbs saskaņā ar grafiku (darba laiks 8.00 - 24.00 un 24.00 - 8.00)
Sociālais audzinātājs Anna Švirkste   26569082  anna.svirkste@preili.lv
darbs saskaņā ar grafiku (darba laiks 8.00 - 24.00 un 24.00 - 8.00)
Sociālais audzinātājs Ruta Dzene   26569082 darbs saskaņā ar grafiku (darba laiks 8.00 - 24.00 un 24.00 - 8.00)
Sociālais audzinātājs Dina Švalbe   26569082  dina.svalbe@preili.lv
darbs saskaņā ar grafiku (darba laiks 8.00 - 24.00 un 24.00 - 8.00)
 DIENAS APRŪPES CENTRS,
Aglonas iela 1a,
Preiļi, LV-5301
  65320124    
Dienas aprūpes centra vadītāja Liene Gžibovska 65320124 28366650
liene.gzibovska@preili.lv 
apmeklētājus pieņem katru darba dienu plkst. 14.00 - 17.00 radošo darbnīcu apmeklēšanai
Psihologs Nadežda Balode 65320124   nadezda.balode@preili.lv
Apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta
Aprūpētājs Iveta Amosova 65320124   labklajibas.parvalde@preili.lv
Aprūpētājs Imelda Kriškāne 65320124   labklajibas.parvalde@preili.lv

Aizkalnes pagasta pārvalde

Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pag., Preiļu nov., LV-5305

      aizkalne@preili.lv
Pārvaldes vadītāja Gunta Uzuleviča 65329279
29434872 gunta.uzulevica@preili.lv 
Sekretāre Aina Kažemāka 65329279   aizkalne@preili.lv 

Preiļu pagasta pārvalde 

Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pag., Preiļu nov., LV-5301

       
Pārvaldes vadītājs Vitālijs Plivda   26533550 vitalijs.plivda@preili.lv

Pelēču pagasta pārvalde

Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pag., Preiļu nov., LV-5320

 

peleci@preili.lv 
Pārvaldes vadītāja Iveta Stašulāne 65326700 28615900 iveta.stasulane@preili.lv 
Sekretāre - kasiere Leontīna Džeriņa  65326700  
leontina.dzerina@preili.lv
Saimniecības vadītājs Bonifācijs Kļavinskis 65326700 27869127 peleci@preili.lv
Tehniskais speciālists Andris Kurms
65326700   peleci@preili.lv
Pelēču feldčeru - vecmāšu punkta vadītāja Lilija Jeršova   28359815  

Saunas pagasta pārvalde

Brīvības iela - 9, Prīkuļi, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5323

      sauna@preili.lv
Pārvaldes vadītājs Raimonds Rubins 65329885 20217079 raimonds.rubins@preili.lv 
Sekretāre Jadviga Ciša 65329888 
  sauna@preili.lv
Saimniecības vadītājs Juris Rubans 65329888    sauna@preili.lv
Tehniskais speciālists Aivars Strods 26530750    sauna@preili.lv
 Pašvaldības policija   65307330
novada.policija@preili.lv
Priekšnieks Rihards Romanovskis 65307330   28342430 novada.policija@preili.lv
Vecākais inspektors Oskars Rinčs 65307330    novada.policija@preili.lv
Inspektors Māris Andersons 65307330   novada.policija@preili.lv
Inspektors Edgars Pastars 65307330   novada.policija@preili.lv
Inspektors Gunārs Smagars 65307330   novada.policija@preili.lv
 Preiļu novada lauku attīstības dienests        
Preiļu novada lauku attīstības speciāliste Elza Spodra Elste    29426188 elza.elste@preili.lv 
 Preiļu novada Jauniešu centrs "Četri"
       
Centra vadītāja
Santa Ancāne-Novikova   29327010 santa.ancane@preili.lv

Jaunatnes lietu speciāliste

Sintija Ančeva

  28291082 sintija.anceva@preili.lv
 Preiļu novada IT centrs        
IT centra vadītājs Juris Erts  65321748  29419475 juris.erts@preili.lv 
Datorsistēmu un datortīklu administrators Ivars Pakers 65322766
65321748
26538794 ivars.pakers@preili.lv
Informācijas tehnoloģiju administratore Sanita Bogdanova  65321748   sanita@pvg.edu.lv

 

maija.brice@preili.lv
Atpakaļ