Jaunatne


Ja vēlies būt informēts par jauniešu dzīvi novadā, noteikti ienāc šeit un  spied SEKO:

http://www.draugiem.lv/www.preili.lvjaunatne/
https://www.facebook.com/PreiluNovadaJauniesiem?ref=hl
https://twitter.com/preilujaunietis

Savas idejas, pārdomas un redzējumu par jauniešu dzīvi novadā sūti uz e-pastu: santa.ancane@preili.lv vai zvani pa tel.: 29327010

Par jaunatni Preiļu  novadā (dati uz 01.02.2015.):

 • Jaunietis – no 13 – 25 gadu vecumam (oficiāli vecums pēc Jaunatnes likuma)
  Teritoriālais sadalījums – 76 % dzīvo Preiļu pilsētā un Preiļu pagastā, 24 % dzīvo Aizkalnes, Pelēču un Saunas pagastos.
  Skaits – 1505 jaunieši vecumā no 13 – 25 gadiem
  Jaunieši bezdarbnieki (31.01.2015.) 15-24 gadi – 87 jaunieši
  Prognozētie NEET (nestrādā, nemācās, neapgūst arodu) jaunieši – 75 jaunieši
  Jaunieši invalīdi (vecumā 18 – 30 gadi) – 31 jaunietis
 • Sekotāju skaits JAUNIEŠU INFO lapās  internetā (uz 01.04.2015.):
  www.draugiem.lv  – 626 sekotāji
  www.facebook.com  – 241 sekotāji
  www.twitter.com  - 852 sekotāji

Par darbu ar jaunatni novadā!

 • Kopš 2013. gada 4. februāra Preiļu novada domē strādā jaunatnes lietu speciālists, kura galvenais pienākums ir koordinēt darbu ar jaunatni novadā, veicināt sadarbību starp jauniešiem, nevalstisko sektoru, sabiedrību un pašvaldību, kā arī īstenot jaunatnes politikas pilnveidošanu un īstenošanu novadā.
 • 2013. gada 27. jūnijā tika atklāts Preiļu novada “Jauniešu informācijas punkts” (JIP), Raiņa bulvārī 24, Preiļos.
 • Kopš 2013. gada aktīvi notiek dažādi izklaides un aktīvās atpūtas pasākumi, semināri, tikšanās, kino vakari, radošās darbnīcas, akcijas, braucieni, iesaiste projektos un citas aktivitātes jauniešiem novadā.

2013. gadā – vairāk kā 25 pasākumi un aktivitātes.
2014. gadā – vairāk kā 40 aktivitātes un pasākumi jauniešiem.

 • Ar Preiļu novada domes 2015.gada 6.marta lēmumu, protokols Nr.3., p.16 tika izveidots Preiļu novada Jauniešu centrs „ČETRI”.

Jauniešu informācijas punkts (JIP) pārtapa par Jauniešu centru „ČETRI” un pārcēlās uz jaunām, plašākām telpām Kārsavas ielā 4, Preiļos. Jauniešu centra vadītāja – Santa Ancāne.

JAUNIEŠU CENTRA „ČETRI” NOLIKUMS (PDF)

 • Plānotie jauniešu pasākumi un aktivitātes 2015. gadā.  

DARBA PLĀNS 2015 (PDF) 

Preiļu novada
JAUNIEŠU CENTRS „ČETRI”


Kārsavas iela 4, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Mob.tālr.: +371 29327010, fakss: 65307323,
e-pasts: jauniesucentrs@preili.lv


Jauniešu centra mērķis - atbalstīt un veicināt Preiļu novada jauniešu iniciatīvas, iesaistīt jauniešus savas dzīves kvalitātes veidošanā, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. 

Jauniešu centra uzdevumi:

1. nodrošināt jauniešiem lietderīga brīvā laika izmantošanas iespējas; 
2. sekmēt jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanu ārpus formālās un interešu izglītības, īstenojot dažādus neformālās izglītības pasākumus, projektus un programmas;
3. radīt labvēlīgus apstākļus jauniešu intelektuālai un radošai attīstībai;
4. nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām;
5.sekmēt jauniešu līdzdalību jaunatnes organizācijās, jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā;
6. nodrošināt piekļuvi jauniešu vajadzībām un interesēm atbilstošai informācijai;
7. sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū;
8. sekmēt starpkultūru dialogu jauniešu mērķauditorijā;
9. organizēt jauniešu individuālās un grupu konsultācijas, seminārus, lekcijas par jauniešiem aktuālām tēmām;
10. veicināt sadarbību starp Centru un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā, informēt sabiedrību par Centra darbību;
11. sekmēt novada jauniešu iesaistīšanos novada, reģiona, valsts un starptautiska mēroga pasākumos, projektos un programmās jaunatnes jomā. 

Atpakaļ